Loading...
24máj

Reakcia na článok v Plus 7 dní: Bolo to na objednávku? #47

Autor adminBlog
Vážení Banskobystričania,
dovoľte mi, aby som zareagoval na vykonštruovaný článok plný klamstiev uverejnený v týždenníku Plus 7 dní pod názvom „Päťtisícový plat mu nestačí, z mestskej kasy dal zarobiť aj manželke“. V tomto článku novinárka Ľudmila Lacková nielenže spochybňuje moje rozhodnutia ako primátora v oblasti prideľovania mestských exekúcií, ale zlomyseľne útočí aj na moju rodinu.

Ako pracujú niektoré médiá?

Dňa 17. mája 2017 bola na mesto Banská Bystrica doručená emailom otázka od novinárky v nasledovnom znení:
Dobrý deň. Prosím Vás o poskytnutie informácie, prečo mesto Banská Bystrica spolupracuje v rámci exekúcii práve s manželkou primátora mesta Eleonórou Noskovou? Lacková, red. Plus 7 dní (0918 701 871).
To bol prvý kontakt pani Lackovej s hovorkyňou mesta. Dovtedy nemala absolútne žiadny záujem prísť a opýtať sa na skutkový stav, preto si ho následne musela vymyslieť.
Oficiálna odpoveď mesta bola nasledovná:
Dobrý deň, nech sa páči:
Mesto Banská Bystrica od 1. januára 2015 až do 31. marca 2017 podávalo návrhy na vykonanie exekúcii úplne transparentne všetkým exekútorským úradom pôsobiacim na území mesta, a to náhodným výberom prostredníctvom právneho oddelenia Mestského úradu.
Na rozdiel od uvedeného, pre porovnanie, v období pred 1. januárom 2015 (t .j. od roku 2011 do 1. 1.2015), boli podklady nevyhnutné pre podanie návrhov na vykonanie exekúcie odovzdané splnomocnenej Advokátskej kancelárii Mgr. Roberta Antala, advokáta, Banská Bystrica, ktorý následne podával v mene mesta Banská Bystrica návrhy na vykonanie exekúcií a to ním vybraným exekútorským úradom, konkrétne exekútorskému úradu Mgr. Bernarda Janíka, Žilina, exekútorskému úradu JUDr. Andrey Ondrejkovej, Bratislava a exekútorskému úradu Mgr. Jozefa Deáka, Banská Bystrica.
S účinnosťou od 1. apríla 2017, v zmysle poslednej novely exekučného poriadku, sú všetky návrhy na vykonanie exekúcií podávané elektronicky exekučnému súdu, ktorý náhodným výberom pridelí exekúciu ktorémukoľvek exekútorovi pôsobiacemu v kraji sídla alebo miesta podnikania alebo trvalého pobytu povinného.
Napriek tomu, že sme pani Lackovej dali v priebehu minulého týždňa k dispozícii všetky informácie týkajúce sa procesov, ktoré vedú k transparentnému vymáhaniu mestských pohľadávok, tieto fakty úplne odignorovala a v článku zamlčala. Jej prístup ma privádza k myšlienke, že článok mala napísaný už oveľa skôr ako požiadala o stanovisko mesta. A to s jediným cieľom – poškodiť moje meno v očiach verejnosti. Je len na úvahu, či tak urobila z vlastnej vôle, alebo na niekoho objednávku. Celý článok napísaný bulvárnym spôsobom navodzuje dojem, akoby mesto pod mojím vedením netransparentne prihrávalo exekučné konania mojej manželke a ďalšiemu „dvornému exekútorovi.“ Opak je však pravdou. Systém netransparentného prideľovania exekúcií, ktorý tu fungoval v minulosti, som krátko po nástupe zmenil.

Ako fungovalo prideľovanie exekúcií predtým?

Za éry predchádzajúceho vedenia mesta boli všetky exekúcie vykonávané mimo právneho oddelenia mestského úradu, prostredníctvom jediného súkromného advokáta JUDr. Roberta Antala. Toho splnomocnil bývalý primátor Peter Gogola k tomu, aby v mene mesta podával všetky návrhy na vykonanie exekúcií iba on, a ním vybrané dva exekútorské úrady – exekútorský úrad JUDr. Andrey Ondrejkovej so sídlom v Bratislave a exekútorský úrad Mgr. Jozefa Deáka so sídlom v Banskej Bystrici (Mestská polícia riešila návrhy samostatne, prostredníctvom exekútorského úradu Mgr. Bernarda Janíka so sídlom v Žiline). Právne oddelenie mesta bolo v celom tomto procese úplne odignorované. V danom období boli týmto vybraným exkluzívnym exekútorom prideľované takmer všetky exekúcie. Okrem toho bol každý návrh na vykonanie exekúcie navýšený aj o trovy právneho zastúpenia, ktoré si advokát uplatňoval a vymáhal od obyvateľov nášho mesta.

Systém sme zmenili

Krátko po mojom nástupe do funkcie primátora som tento netransparentný systém vymáhania tisícok pohľadávok jedným advokátom a dvomi exkluzívnymi exekútormi, bez využitia potenciálu mestských právnikov, ZRUŠIL. Už v marci 2015 sme všetky návrhy na vykonanie exekúcií vrátili do pôsobnosti právnikov mestského úradu, ktorí začali pripravovať návrhy na vykonanie exekúcií vo vlastnej réžii, aby tým ušetrili dlžníkov od ďalších nezmyselných poplatkov pre advokáta. Mestskí právnici zároveň prestali prideľovať návrhy na exekúcie iba dvom vybratým exekútorom a bez akéhokoľvek môjho zasahovania ich prideľovali VŠETKÝM EXEKÚTOROM PÔSOBIACIM NA ÚZEMÍ MESTA BANSKÁ BYSTRICA, vrátane mojej manželky, ktorá je jednou z 11 exekútorov v našom meste.
Pokiaľ ide o jej obohatenie, za celé moje pôsobenie vo funkcii primátora mesta jej bola z mestského rozpočtu vyplatená, v zmysle vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov, suma 160,35 eur, slovom stošesťdesiat eur. Pre porovnanie, za minulého vedenia boli vybraným exekútorom od roku 2013 z mestského rozpočtu vyplatené nasledovné odmeny: Mgr. Deák Jozef – 22 184,30 eur a JUDr. Andrea Ondrejková – 3 785,36 eur.

Spochybňovanie investora

Novinárka dehonestuje a zosmiešňuje v článku aj ukrajinského investora a doslova píše, že som „pomohol Ficovi s balamutením voličov o vybudovaní úplne novej fabriky na výrobu dokumentov, v priemyselnom parku Šalková, v ktorej mali Bystričania nájsť až 1 200 pracovných miest.“ Výsledkom tohto „balamutenia“ je skutočnosť, že spomínaný investor na prelome rokov 2016-2017 vyplatil mestskej spoločnosti MBB, a. s. sumu vo výške 1 699 968 eur (slovom takmer jeden milión sedemstotisíc eur) za kúpu pozemku v priemyselnom parku, pričom projekt prípravy celej investície pokračuje.

Nenechám sa zastrašiť

Aj keď som sa vo svojej pozícii primátora mesta stretol s rôznymi typmi novinárov, je mi ľúto, že médiá sa dajú zneužiť aj takto. Na záver môžeme len polemizovať o tom, kto a ako sa nabalil. Bez ohľadu na to, kto si článok objednal, v mojej ďalšej práci v prospech obyvateľov tohto mesta ma to neodradí a nezastraší. V najbližších dňoch bude podaná žiadosť o uverejnenie opravy a zvážim aj ďalšie právne kroky.

23máj

Dobré projekty vždy radi podporíme #46

Autor adminBlog
Uplynulý víkend som si prečítal, ako rozhodujem za iných a neschvaľujem projekty iniciatívnych skupín v našom meste. Presnejšie, vydal som nesúhlasné stanovisko ku vzniku súkromného centra voľného času. Tento príspevok, podobne ako všetky ostatné publikované na internetovom portáli Priekopník i v jeho printovej verzii, ma už vôbec neprekvapujú.

Chýba nám sebareflexia?

Nejdem tu čitateľa zavádzať a unavovať dlhými blogmi. Názor, nech si urobí každý sám. Na mestský úrad bola doručená žiadosť o súhlas obce o zaradenie školského zariadenie do siete školských zariadení. Neobsahovala žiadne konkrétne údaje – chýba dátum a miesto zriadenia, počet pedagógov i samotných detí, priestorové zabezpečenie, garanti, finančná analýza…. Na vydanie kladného alebo záporného stanoviska v tomto prípade nie je potrebný súhlas komisie či mestského zastupiteľstva. Aj napriek tomu sme túto žiadosť posunuli do Komisie pre školstvo a šport, ktorá, žiaľ, nebola uznášaniaschopná. Očakávam, že ak má niekto seriózny záujem a chce zriadiť takéto centrum, ktoré bude v konečnom dôsledku previazané mestskými financiami, mal by projekt predstaviť vedeniu mesta.

Sme raritou na Slovensku

Vždy radi podporíme dobré iniciatívy, no potrebujeme disponovať všetkými informáciami. Inak je to ako podpísať bianco šek, čo by bolo nezodpovedné, keďže ide aj o verejné financie. Pre zaujímavosť, na území Banskej Bystrice sa spomedzi všetkých miest na Slovensku nachádza najviac neštátnych školských zariadení. V mestskom rozpočte majú len na tento rok vyčlenených takmer 2 mil. eur. Len pre ilustráciu, pôsobí tu aj sedem súkromných centier voľného času a jedno cirkevné. Myslím si, že v súčasnosti plne pokrývajú záujmy detí a rodičov o voľnočasové aktivity. Na základe týchto argumentov som sa rozhodol dať zamietavú odpoveď.

Zákaz parkovania dodávok na sídliskách

Opäť sa potvrdilo – sto ľudí, sto chutí. Vedeli sme, že s týmto krokom prídu aj negatívne reakcie. Podobne ako na všetko nové, čo sa v meste realizuje a deje. Predtým, než sme k tomu pristúpili, komunikovali sme s obyvateľmi a inými samosprávami. V žiadnom inom meste neponúkli majiteľom dodávok aj náhradné riešenie – napr. v podobe záchytných parkovísk. Zákaz začne platiť v priebehu júna. Až prax a podnety od Vás ukážu, či mal takýto krok zmysel.

Mesto fontán ako kedysi…

Banská Bystrica sa možno raz bude môcť znova pýšiť nejednou peknou fontánou. Verím, že realizáciou tej v parčíku pred Mestským úradom obnovíme tradíciu. Som presvedčený, že jej finálna podoba bude kompromisom názorov väčšiny.

04máj

Za minulý rok sme hospodárili s prebytkom takmer 6 mil. eur

Autor adminAktuality

K niekoľko miliónovému prebytku v mestskom rozpočte za rok 2016 prispeli viaceré faktory. Okrem iného to bol pozitívny vývoj v plnení podielových daní i úspory dosiahnuté vďaka väčšej transparentnosti pri obstarávaní tovarov či stavebných prác.  Ambíciou vedenia mesta je ušetrené financie investovať do štyroch hlavných oblastí – dopravnej infraštruktúry (2 300 000 eur), materských škôl (300 000 eur), základných škôl (517 000 eur) i športu (400 000 eur).

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po vyčlenení účelovo určených prostriedkov je vo výške cca 5 900 000 eur. Z tejto sumy je mesto povinné prispieť do rezervného fondu objemom 10 percent, čo predstavuje takmer 600 000 eur. Prebytok sa ďalej znižuje o finančné prostriedky vo výške približne 1 440 000 eur, ktoré boli určené na realizáciu viacerých investičných zámerov už vlani, no zrealizujú sa v tomto roku.

Zostatok financií vo výške cca 3 850 000 eur bude zdrojom tvorby Fondu minulých rokov a použijeme ho na financovanie viacerých investičných zámerov. Pripravili sme návrh, do ktorých oblastí chceme prebytok prerozdeliť. Zameriavame sa najmä na súvislé opravy dlhodobo zanedbaných ciest a chodníkov, na obnovu materských škôl i modernizáciu a zlepšenie vybavenia odborných učební v našich základných školách,“ hovorí prednosta MsÚ v Banskej Bystrici Martin Adamec.

Medzi priority vedenia mesta patrí aj rekonštrukcia dlhodobo zanedbaných materských škôl. Vďaka eurofondom vo výške viac ako 3 000 000 eur prejde  obnovou MŠ Tatranská 63, MŠ Na Lúčkach 2  a MŠ Radvanská 28. Z prebytku rozpočtu v objeme 300 000 eur budú financované  výdavky spojené s vyvolanými investíciami, ktoré nie sú zahrnuté v projektoch.

Myslím, že mesto hospodárilo veľmi dobre. V oblasti dopravnej infraštruktúry chceme zrealizovať súvislú obnovu Poľnej ulice a Zvolenskej cesty v takom rozsahu, v akom nebola vykonaná desiatky rokov. Práve Zvolenská cesta patrí k najvyťaženejším priemyselným zónam v našom meste. Nielen od Banskobystričanov, ale aj zo strany podnikateľov zaznieva mnoho podnetov, aby sme ju dali do poriadku. Som presvedčený, že výber ciest do ktorých investujeme najväčší obnos peňazí sme vybrali správne.  Verím, že nájdeme podporu,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Návrh investičných zámerov vedenia mesta počíta, o. i., s  vybudovaním fontány pred mestským úradom či odkúpením bývalej kotolne na Kalinčiakovej ulici pre potreby parkovania. Európske mesto športu investuje prebytok rozpočtu aj do mládežníckeho futbalu.

Ďalších 400 000 eur chceme vyčleniť na dobudovanie športovej infraštruktúry.  Naším cieľom je v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a Stredoslovenským futbalovým zväzom vytvoriť Mestské futbalové mládežnícke centrum. Pred sebou máme ešte mnoho rokovaní, no verím, že sa nám túto myšlienku podarí zrealizovať,“ dopĺňa primátor Nosko.

Materiál s návrhmi investičných akcií bude podliehať schváleniu poslancami na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, v utorok 16. mája 2017.

 Previous  All works Next