Loading...
25okt

Pokračujeme v obnove športovísk

Autor adminAktuality

Banská Bystrica, 25. október 2017 – Počas roka 2017 je Banská Bystrica držiteľom významného titulu Európske mesto športu. Pri tejto príležitosti sa samospráva rozhodla vytvoriť ešte lepší priestor na športovanie pre všetky vekové kategórie obyvateľov. Po obnove areálov pri základných školách na Ďumbierskej a Sitnianskej ulici, realizuje mesto ďalšie projekty, ktoré budú prospešné pre žiakov i širokú verejnosť. Dokončenia sa dočkala aj telocvičňa na Magurskej ulici v Sásovej, ktorú čoskoro otvoria.

Už v týchto dňoch sú práce pri Základnej škole Slobodného slovenského vysielača v plnom prúde. Vďaka financiám z mestského rozpočtu vo výške 124 000 eur sa vonkajšie ihrisko s asfaltovou plochou na Šoltésovej ulici už čoskoro zmení na multifunkčné s umelou trávou. Nakoľko je v tesnej blízkosti školy priamo v centre mesta, poslúži počas vyučovania žiakom a  v popoludňajších hodinách verejnosti. Práce by mali byť ukončené ešte tento rok.

„Mesto obnovuje aj existujúce multifunkčné ihrisko pri Základnej škole Trieda SNP, kde meníme nevyhovujúcu trávnatú plochu. Výška investície je 30 000 eur. Do konca tohto roka, ak to poveternostné podmienky dovolia, sa zameriame aj na vybudovanie nového ihriska v areáli Základnej školy Spojová. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie a následne začneme s realizáciou,“ uviedol primátor mesta Ján Nosko.

Od júla 2017 prešla rozsiahlou rekonštrukciou aj telocvičňa v bývalej Základnej škole na Magurskej ulici, ktorá je v správe Záhradníckych a rekreačných služieb. V minulosti slúžila najmä futbalistom či volejbalistom. Po obnove vzniknú vhodné podmienky aj na basketbal, florbal či tenis.

„Počas štyroch mesiacov došlo k výmene osvetlenia a plastových okien, ktoré predstavujú energetickú úsporu. Rekonštrukcia priniesla aj kvalitnejšiu podlahu, ktorá má certifikovaný gumený povrch s odpruženým základom. Budúci rok sa chceme zamerať na dovybavenie telocvične športovým náčiním, opravu strechy, chodieb a šatní,“ hovorí Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u.

Telocvičňa na najväčšom banskobystrickom sídlisku bola postavená pred tridsiatimi rokmi. Od vtedy sa do nej neinvestovali žiadne finančné prostriedky, čo sa odrazilo na jej stave.

„Budova nespĺňala podmienky na športovú činnosť a bola v nej nízka teplota aj napriek vykurovaniu.  To je dôvod, prečo sme sa rozhodli  z mestského rozpočtu vyčleniť viac ako 200 000 eur na jej opravu. Som rád, že  spolu s financiami spoločnosti ZAaRES vo výške 10 000 eur sa podarilo obnoviť ďalší športový areál, ktorý poslúži Banskobystričanom,“ hovorí prednosta MsÚ Martin Adamec.

Zrekonštruovaná telocvičňa bude k dispozícii denne od 8:00 hod. do 22:00 hod. Záujemcovia o prenájom môžu kontaktovať spoločnosť Záhradnícke a rekreačné služby (www.zaaresbb.sk). Nové priestory oficiálne otvoria už túto sobotu, 28. októbra 2017. Prvým podujatím bude futbalový turnaj, na ktorom sa predvedie osem družstiev s hráčmi narodenými v roku 2007 a mladšími.

18okt

Začali sme s obnovou najzanedbanejších ciest a chodníkov

Autor adminAktuality

Banská Bystrica, 18. október 2017 – Zvolenská cesta a Poľná ulica patria k najvyťaženejším a najzanedbanejším miestnym komunikáciám (MK) v Banskej Bystrici. Na ich žalostný stav už dlhodobo poukazujú aj samotní Banskobystričania. Zvýšený pohyb robotníkov a stavebných mechanizmov je znakom toho, že sa lokality po desiatkach rokov dočkajú súvislej obnovy. Na realizáciu prác vyčlenila samospráva prostriedky z prebytku rozpočtu za rok 2016. Investícia predstavuje po verejnom obstarávaní sumu 1 600 000 eur. V prípade priaznivého počasia by mali byť oba úseky hotové do konca tohto roka.   

Zhotoviteľ začína v týchto dňoch so stavebnými prácami na Poľnej ulici, kde je plánovaná obnova úseku od svetelnej križovatky s Nám. Ľudovíta Štúra po križovatku s Moskovskou ulicou. Súvislých opráv sa  postupne dočká aj „východná“ časť Zvolenskej cesty v úseku od predajcu automobilov AAA auto po predajňu Hyundai. Obyvatelia by sa mali pripraviť aj na dopravné obmedzenia.

Ide o zanedbané úseky, na ktoré sme dostávali od Banskobystričanov, ale aj podnikateľov sídliacich na Zvolenskej ceste, najviac podnetov. Patria k frekventovaným mestským tepnám a súvislá obnova na nich nebola vykonaná desiatky rokov. Preto sme sa ich rozhodli vďaka efektívnemu hospodáreniu z minulého roka zrekonštruovať. Verím, že počasie nám bude priať a termíny, ku ktorým sa zhotoviteľ zaviazal sa podarí dodržať. Žiadam aj obyvateľov, aby boli trpezliví. Je potrebné sledovať prenosné dopravné značenie, čím predídeme kolíznym situáciám,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Stavebné práce sa zamerajú na kompletnú obnovu povrchov vozoviek, pokládku nového asfaltu, výmenu obrubníkov a opravu chodníkov. V častiach, kde je poškodená dažďová kanalizácia dôjde k náprave tak, aby sa zabezpečilo funkčné odvodnenie komunikácie.  V rámci autobusových zastávok sa počíta s  realizáciou betónových konštrukcií, ktoré sa v prípade ťažkých kĺbových autobusov a trolejbusov osvedčili.

V samospráve platia určité rozpočtové pravidlá. Sú žiaľ také, že záverečný účet mesta sa schvaľuje v apríli-máji, a až potom je možné vyčleniť väčší objem finančných prostriedkov. Verejné obstarávanie je tak isto zložitý proces a trvá tri-štyri mesiace. Preto sa realizácia viacerých  investičných akcií začína na jeseň. V prípade priaznivého počasia sú do konca roka aj ukončené alebo sa presúvajú do toho nasledujúceho,“ dopĺňa prednosta MsÚ Martin Adamec.

Verejným obstarávaním sa podarilo samospráve ušetriť približne 600 000 eur. Tie by mali byť v budúcom roku použité aj na opravy poškodených dilatácií mosta vedúceho ponad Zvolenskú cestu. K harmonogramu stavebných prác sa vyjadril generálny riaditeľ Cesty SK Igor Múdry:

Všetko závisí od počasia, no kapacitne sme pripravení. Nebolo by rozumné rozkopať viacero úsekov naraz a potom ich nechať otvorené počas zimy. Budeme preto postupovať po kratších častiach, aby sme vedeli úseky, ktoré rozbijeme a odokryjeme v priaznivých poveternostných podmienkach aj dokončiť.“

Súvislá obnova povrchov v číslach

Zvolenská cesta:

  • celková dĺžka opravy MK je 1,483 km
  • asfalt na ploche 14 tis. metrov štvorcových
  • 370 metrov štvorcových betónových autobusových zastávok
  • takmer 2 700 metrov štvorcových opravených chodníkov

Poľná ulica:

  • asfalt na ploche 13,5 tis. metrov štvorcových
  • takmer 500 metrov štvorcových betónových autobusových zastávok
  • 2 800 metrov štvorcových opravených chodníkov
13okt

Investičné akcie sme rozbehli naplno

Autor adminAktuality

Banská Bystrica, 13. október 2017 – Ešte v roku 2015 absentovali na mestskom úrade akékoľvek dokumenty potrebné k realizácii  investičných projektov,  čerpaniu eurofondov a štátnych dotácií. Mesto v žiadostiach o nenávratné finančné príspevky a  dotácie stagnovalo, investičné akcie sa objavovali skôr sporadicky, ako pravidelne. Reštart a strategické rozhodnutia prišli až s nástupom nového vedenia. O tom, že zmeny v organizačnej štruktúre, vytvorenie Odboru rozvojových aktivít mesta a rozšírenie tímu odborníkov na prípravu a riadenie projektov bol správny krok, svedčí mnoho ukončených akcií, desiatky rozpracovaných projektových zámerov i ďalšie plánované aktivity. Vďaka kvalitnej príprave projektov od roku 2015 sa dnes v Banskej Bystrici buduje a rekonštruuje naplno.

Mesto získalo z eurofondov už 5 020 000 eur

Odbor rozvojových aktivít mesta tvorí tím šestnástich zamestnancov. Skladá sa z Oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov a Oddelenia verejného obstarávania a nákupu. „Výsledkom dobre odvedenej práce a efektívneho riadenia je fakt, že v žiadostiach o mimorozpočtové zdroje sme úspešní. Vďaka tomu obnovujeme materské školy, začali sme podnikať reálne kroky k budovaniu parkovísk, odstraňujeme nelegálne skládky, venujeme sa obnove športovísk. Zároveň pracujeme na ďalších projektových zámeroch a už dnes sa črtá, že z balíka dvadsiatich piatich podaných žiadostí nám budú schválené ďalšie,“ objasňuje prednosta banskobystrického Mestského úradu Martin Adamec.

Rok materských škôl bude aj ten nasledujúci

Treba pripomenúť, že za dva roky investovala samospráva do materských škôl z vlastných zdrojov takmer 1 000 000 eur. V závere minulého roka zároveň uspela v troch projektoch za 2 760 000 eur, vďaka čomu sa rekonštruujú materské školy Tatranská, Na Lúčkach a pripravuje sa Radvanská 28. Do obnovy ich vnútorných priestorov investuje mesto 300 000 eur.Aktuálne nám boli schválené aj štyri projekty na rozšírenie kapacít škôlok v hodnote 1 460 000 eur. Čiastkou 260 000 eur z tohto balíka bude prefinancovaná už dnes fungujúca MŠ Jána Bakossa a  na jar 2018 chceme  začať práce na materských školách Radvanská 1, Strážovská a Karpatská,“ hovorí Adamec. Okrem toho sa čaká na schválenie ďalších štyroch žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 1 600 000 eur. V prípade úspešnosti by sa MŠ Strážovská a MŠ Karpatská okrem nových tried dočkali aj komplexnej obnovy. Rozšírenie kapacity a energetické opatrenia by mohli byť realitou aj v MŠ 9. Mája. Finančná spoluúčasť mesta na týchto projektoch predstavuje 265 000 eur.

Zo štátnych dotácií takmer 540 000 eur na investičné projekty

Vlani pribudla na MŠ Družby nová trieda financovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v objeme 44 000 eur. Ďalšia obnova škôlky sa realizuje v týchto dňoch vďaka financiám z mestského rozpočtu vo výške 200 000 eur. Stavebné práce v súčasnosti finišujú aj na jediných mestských detských jasliach s 55-ročnou históriou. Výmena okien a zateplenie budovy sú financované z dotácie Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia vo výške 136 000 eur. Spolufinancovanie mesta predstavuje ďalších 100 000 eur. Pozornosť sa upriamuje aj na základné školy. Na skvalitnenie  technického vybavenia odborných učební je podaných 11 žiadostí o NFP v hodnote viac ako 1 800 000 eur. Tie  sú v súčasnosti v proces  odborného hodnotenia.

Doprave sa venujeme komplexne

Pozitívnou správou je schválenie žiadosti o NFP vo výške cca 800 000 eur na vytvorenie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility.  Riešiť bude alternatívne ekologické formy dopravy na presun  obyvateľov do práce, za kultúrou či športom, s minimálnym využitím individuálnej prepravy. „Aj vďaka nemu budeme môcť plánovať priepustnosť ciest či statickú dopravu, v ktorej nezaháľame už dnes. Dôkazom je parkovisko na Rudohorskej ulici financované z vládnej dotácie 100 000 eur a mestského rozpočtu vo výške 200 000 eur. Odbor rozvojových aktivít mesta zároveň pracuje na projektovej príprave ďalších parkovacích miest na Tatranskej ulici,“ približuje prednosta MsÚ. V budúcom roku sú plánované investičné akcie na Povstaleckej ulici v Podlaviciach a vybudovanie 156 parkovacích miest na Tulskej a Moskovskej ulici na Fončorde. Projekty sú v súčasnosti v územnom konaní. Na jar 2018 by sa mohlo začať aj s realizáciou Podlavickej cyklotrasy. Momentálne prebieha proces hodnotenia žiadosti o NFP vo výške 800 000 eur. Mesto vyčlenilo na dopravnú infraštruktúru významnú sumu aj z prebytku rozpočtu (2 300 000 eur). Vďaka tomu sa už v týchto dňoch začína s obnovou dlhodobo zanedbanej Zvolenskej cesty a Poľnej ulice. „Keďže sa nám verejným  obstarávaním podarilo ušetriť viac ako 700 000 eur, celková investícia  predstavuje približne 1 600 000 eur, “ dopĺňa.

Čistota, bezpečnosť a športoviská

Európske mesto športu nežije len športovými podujatiami, ale aj obnovou a budovaním športovej infraštruktúry. Príkladom je korčuliarska dráha financovaná z rozpočtu mesta vo výške 175 000 eur a dotácie vlády 100 000 eur. V  základných školách sa  obnovujú športové areály a budujú multifunkčné ihriská (ZŠ Radvanská 1 – dotácia 40 000 eur). Stavebnými úpravami prešli aj vonkajšie športoviská pri ZŠ Ďumbierska a ZŠ Sitnianska. V súčasnosti sa rekonštruuje ihrisko pri ZŠ SSV a ZŠ Trieda SNP a pripravuje sa výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ Spojová. Investície predstavujú z mestského rozpočtu zhruba 250 000 eur. Aj doplnenie kamerového systému vo vybraných mestských častiach (dotácia vlády 10 000 eur) a odstránenie stoviek ton odpadu v posledných dvoch rokoch (dotácie v sume 110 000 eur) patrilo medzi zrealizované investičné akcie Odboru rozvojových aktivít mesta.

Banskobystričania sa môžu tešiť na ďalšie projekty

Už dnes pracujeme na príprave technickej dokumentácie potrebnej k rekonštrukcii autobusových zastávok či vytvorenia športových vnútroblokov na vybraných sídliskách. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na projektanta, ktorý bude riešiť obnovu mestského parku a v budúcom roku počítame aj s rekonštrukciou mosta v miestnej časti Iliaš, na ktorý sme vyčlenili viac ako 1 600 000 eur,“ dodáva Martin Adamec.

02okt

Mať peknú autobusovú stanicu je hrdosť celého mesta #49

Autor adminBlog

Už viac ako týždeň víta nová čistá a dôstojná vstupná brána do mesta všetkých cestujúcich. Postupne vychytávame muchy, riešime drobné stavebné úpravy tak, aby autobusová stanica plnila svoju funkciu čo najlepšie. Tak ako sme sľúbili, od nedele budú jej súčasťou aj vybrané spoje MHD. Mrzí ma, že mnohí Bystričania, najmä tí diskutujúci na sociálnych sieťach, zabúdajú na to, čo nás na cesty vyprevádzalo viac ako tridsať rokov. Preto som sa pokúsil desiatky rokovaní s investorom či fakty o cene AS zhrnúť do jedného blogu.

Pozemok + projekt = 3,5 milióna eur

V roku 2014 kúpil investor, spoločnosť Primum, s. r. o., takmer 30 000 metrov štvorcových pozemku za 3,5 milióna eur, spolu s projektom a platným územným rozhodnutím na stavbu obchodného centra a terminálu autobusovej stanice. Náklady na zbúranie najväčšieho banskobystrického strašiaka sa pohybovali vo výške 800 tisíc eur. Ak by sme ako mesto chceli vybudovať autobusovú stanicu svojpomocne, len za „holú“ lúku by sme zaplatili 4,3 milióna eur bez DPH.

300 000 eur ročne vs. 3,2 mil. eur?

S prípravami pre vydanie stavebného povolenia zároveň prebiehali rokovania investora s dopravnými spoločnosťami o tom, kto bude prevádzkovať novú autobusovú stanicu. Mesto vystupovalo na začiatku len ako mediátor. Opakujem, že ak by sa dohodli, Banskobystričanov by nová stanica nestála ani euro. Mám pocit, že toto moje vyjadrenie zvyšuje viacerým regionálnym médiám sledovanosť a anonymným diskutujúcim počet lajkov na sociálnych sieťach...

…vráťme sa radšej k stretnutiam investora s dopravcami

Investorov zámer bol jasný a nemenný – prenajať autobusovú stanicu, pričom výška ročného nájmu sa pohybovala na úrovni 300 000 eur.  K dohode nedošlo. Dopravcovia navrhli, že sú ochotní stanicu odkúpiť, no investor to rázne odmietol. A to aj napriek tomu, že navrhovaná kúpna cena bola raz taká, ako je dnes. Rokovania sa zasekli a následne skončili.

Navrhli sme riešenie

Ak by sme do projektu nevstúpili, strašiak by pravdepodobne strašil Bystricu naďalej. Rozhodli sme sa odkúpiť dopravnú časť autobusovej stanice. Ako silný a stabilný partner sme presvedčili aj investora. Po prepočítaní predpokladaných príjmov z AS sme dospeli k sume 3,2 mil. eur bez DPH. Po vstupe do projektu sme dokonca vyrokovali aj zväčšenie dopravnej časti AS, ktorá tvorí 42 percent objektu, a kvalitnejšie vybavenie za nezmenenú cenu. Úver potrebný na odkúpenie stanice budeme splácať práve z výnosov a nájomných poplatkov dopravcov, ktorí využívajú autobusovú stanicu.

3,2 milióna eur bez DPH = autobusová stanica Terminal Shopping Center

Vybudovanie najmodernejšieho hybridného centra na Slovensku stálo investora viac ako 22 miliónov eur (v sume nie je zahrnutá kúpna cena  pozemku). Na jeho náklady boli okrem samotného objektu vybudované aj komunikácie v okolí – kruhový objazd, pripájací pruh i chodníky. Predtým ako odkúpime dopravnú časť autobusovej stanice a podiel na pozemku pod ňou za 3,2 milióna eur, dáme si vyhotoviť znalecký posudok. Napriek všetkým negatívnym príspevkom diskutujúcich, ktorí na sociálnych sieťach neraz píšu bez poznania podstaty, teší ma jedno. Mesto si bude môcť po rokoch určovať svoje pravidlá, a stanicu nikto nikdy nezavrie tak, ako to bolo v minulosti.

Len pre porovnanie

Naše partnerské mesto Hradec Králové vybudovalo moderný autobusový terminál na mestskom pozemku v roku 2008 na vlastné náklady. Investícia do autobusovej stanice stála samosprávu po prepočítaní takmer 15 mil. eur.

 

 Previous  All works Next