Loading...

Banská Bystrica, 13. október 2017 – Ešte v roku 2015 absentovali na mestskom úrade akékoľvek dokumenty potrebné k realizácii  investičných projektov,  čerpaniu eurofondov a štátnych dotácií. Mesto v žiadostiach o nenávratné finančné príspevky a  dotácie stagnovalo, investičné akcie sa objavovali skôr sporadicky, ako pravidelne. Reštart a strategické rozhodnutia prišli až s nástupom nového vedenia. O tom, že zmeny v organizačnej štruktúre, vytvorenie Odboru rozvojových aktivít mesta a rozšírenie tímu odborníkov na prípravu a riadenie projektov bol správny krok, svedčí mnoho ukončených akcií, desiatky rozpracovaných projektových zámerov i ďalšie plánované aktivity. Vďaka kvalitnej príprave projektov od roku 2015 sa dnes v Banskej Bystrici buduje a rekonštruuje naplno.

Mesto získalo z eurofondov už 5 020 000 eur

Odbor rozvojových aktivít mesta tvorí tím šestnástich zamestnancov. Skladá sa z Oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov a Oddelenia verejného obstarávania a nákupu. „Výsledkom dobre odvedenej práce a efektívneho riadenia je fakt, že v žiadostiach o mimorozpočtové zdroje sme úspešní. Vďaka tomu obnovujeme materské školy, začali sme podnikať reálne kroky k budovaniu parkovísk, odstraňujeme nelegálne skládky, venujeme sa obnove športovísk. Zároveň pracujeme na ďalších projektových zámeroch a už dnes sa črtá, že z balíka dvadsiatich piatich podaných žiadostí nám budú schválené ďalšie,“ objasňuje prednosta banskobystrického Mestského úradu Martin Adamec.

Rok materských škôl bude aj ten nasledujúci

Treba pripomenúť, že za dva roky investovala samospráva do materských škôl z vlastných zdrojov takmer 1 000 000 eur. V závere minulého roka zároveň uspela v troch projektoch za 2 760 000 eur, vďaka čomu sa rekonštruujú materské školy Tatranská, Na Lúčkach a pripravuje sa Radvanská 28. Do obnovy ich vnútorných priestorov investuje mesto 300 000 eur.Aktuálne nám boli schválené aj štyri projekty na rozšírenie kapacít škôlok v hodnote 1 460 000 eur. Čiastkou 260 000 eur z tohto balíka bude prefinancovaná už dnes fungujúca MŠ Jána Bakossa a  na jar 2018 chceme  začať práce na materských školách Radvanská 1, Strážovská a Karpatská,“ hovorí Adamec. Okrem toho sa čaká na schválenie ďalších štyroch žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 1 600 000 eur. V prípade úspešnosti by sa MŠ Strážovská a MŠ Karpatská okrem nových tried dočkali aj komplexnej obnovy. Rozšírenie kapacity a energetické opatrenia by mohli byť realitou aj v MŠ 9. Mája. Finančná spoluúčasť mesta na týchto projektoch predstavuje 265 000 eur.

Zo štátnych dotácií takmer 540 000 eur na investičné projekty

Vlani pribudla na MŠ Družby nová trieda financovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v objeme 44 000 eur. Ďalšia obnova škôlky sa realizuje v týchto dňoch vďaka financiám z mestského rozpočtu vo výške 200 000 eur. Stavebné práce v súčasnosti finišujú aj na jediných mestských detských jasliach s 55-ročnou históriou. Výmena okien a zateplenie budovy sú financované z dotácie Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia vo výške 136 000 eur. Spolufinancovanie mesta predstavuje ďalších 100 000 eur. Pozornosť sa upriamuje aj na základné školy. Na skvalitnenie  technického vybavenia odborných učební je podaných 11 žiadostí o NFP v hodnote viac ako 1 800 000 eur. Tie  sú v súčasnosti v proces  odborného hodnotenia.

Doprave sa venujeme komplexne

Pozitívnou správou je schválenie žiadosti o NFP vo výške cca 800 000 eur na vytvorenie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility.  Riešiť bude alternatívne ekologické formy dopravy na presun  obyvateľov do práce, za kultúrou či športom, s minimálnym využitím individuálnej prepravy. „Aj vďaka nemu budeme môcť plánovať priepustnosť ciest či statickú dopravu, v ktorej nezaháľame už dnes. Dôkazom je parkovisko na Rudohorskej ulici financované z vládnej dotácie 100 000 eur a mestského rozpočtu vo výške 200 000 eur. Odbor rozvojových aktivít mesta zároveň pracuje na projektovej príprave ďalších parkovacích miest na Tatranskej ulici,“ približuje prednosta MsÚ. V budúcom roku sú plánované investičné akcie na Povstaleckej ulici v Podlaviciach a vybudovanie 156 parkovacích miest na Tulskej a Moskovskej ulici na Fončorde. Projekty sú v súčasnosti v územnom konaní. Na jar 2018 by sa mohlo začať aj s realizáciou Podlavickej cyklotrasy. Momentálne prebieha proces hodnotenia žiadosti o NFP vo výške 800 000 eur. Mesto vyčlenilo na dopravnú infraštruktúru významnú sumu aj z prebytku rozpočtu (2 300 000 eur). Vďaka tomu sa už v týchto dňoch začína s obnovou dlhodobo zanedbanej Zvolenskej cesty a Poľnej ulice. „Keďže sa nám verejným  obstarávaním podarilo ušetriť viac ako 700 000 eur, celková investícia  predstavuje približne 1 600 000 eur, “ dopĺňa.

Čistota, bezpečnosť a športoviská

Európske mesto športu nežije len športovými podujatiami, ale aj obnovou a budovaním športovej infraštruktúry. Príkladom je korčuliarska dráha financovaná z rozpočtu mesta vo výške 175 000 eur a dotácie vlády 100 000 eur. V  základných školách sa  obnovujú športové areály a budujú multifunkčné ihriská (ZŠ Radvanská 1 – dotácia 40 000 eur). Stavebnými úpravami prešli aj vonkajšie športoviská pri ZŠ Ďumbierska a ZŠ Sitnianska. V súčasnosti sa rekonštruuje ihrisko pri ZŠ SSV a ZŠ Trieda SNP a pripravuje sa výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ Spojová. Investície predstavujú z mestského rozpočtu zhruba 250 000 eur. Aj doplnenie kamerového systému vo vybraných mestských častiach (dotácia vlády 10 000 eur) a odstránenie stoviek ton odpadu v posledných dvoch rokoch (dotácie v sume 110 000 eur) patrilo medzi zrealizované investičné akcie Odboru rozvojových aktivít mesta.

Banskobystričania sa môžu tešiť na ďalšie projekty

Už dnes pracujeme na príprave technickej dokumentácie potrebnej k rekonštrukcii autobusových zastávok či vytvorenia športových vnútroblokov na vybraných sídliskách. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na projektanta, ktorý bude riešiť obnovu mestského parku a v budúcom roku počítame aj s rekonštrukciou mosta v miestnej časti Iliaš, na ktorý sme vyčlenili viac ako 1 600 000 eur,“ dodáva Martin Adamec.

No Comments (0)

Leave a Comment

 Previous  All works Next