Loading...
23aug

Čo s banskobystrickým kúpaliskom? #52

Autor adminBlog

Pozorne sledujem diskusiu k banskobystrickému kúpalisku, ktorá sa začala šíriť na sociálnych sieťach počas uplynulého víkendu. Od roku 2015 pravidelne pred začiatkom letnej sezóny, ako aj počas nej, organizujeme kontrolné dni. Ich cieľom je zmonitorovať „nálady“, ktoré na kúpalisku panujú a na kritické podnety verejnosti upozorniť nájomcu. Nebolo tomu inak ani včera. So zástupcami petičného výboru a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sme sa stretli na kúpalisku a na zásadné problémy sme opätovne upozornili prevádzkovateľa.

(Ne)výhodná nájomná zmluva?

Pripomínam, že mesto dalo ešte v roku 2007 do dlhodobého nájmu na tridsať rokov tento  priestor súkromnému prevádzkovateľovi s ročným nájmom 33,19 eur (predtým 1000,- Sk). Doba platnosti zmluvy sa končí 30. októbra 2037. Po analýze, ktorú sme vykonali pred dvomi rokmi bolo zistené, že súkromný prevádzkovateľ splnil náležitosti, ktoré mu z nájomnej zmluvy vyplynuli a naďalej si plní povinnosti ktoré mu z nej stále plynú. Sme ale spokojní?

Otázka je, čo ďalej

Evidujem nespokojnosť Banskobystričanov, ktorí naše kúpalisko nenavštevujú a porovnávajú ho s tými v okolí Banskej Bystrice. Veľakrát na sociálnych sieťach odznievajú názory, aby mesto nájomnú zmluvu so spoločnosťou Aqualand, s. r. o. vypovedalo. Zmluva sa však jednostranne vypovedať nedá.  Sú len dve možnosti. Ukončenie zmluvy dohodou alebo odstúpenie od zmluvy.

1. Ukončenie zmluvy dohodou

Ak by sme sa rozhodli ísť cestou ukončenia zmluvy dohodou (na dohodu treba dvoch) nevieme, aké požiadavky by druhá zmluvná strana mohla mať. Prevádzkovateľ by mohol napríklad žiadať vrátenie nemalej časti doposiaľ preinvestovaných prostriedkov v období od roku 2007 do konca roku 2010. Súhlasili by ste s tým, Banskobystričania?

2. Odstúpenie od zmluvy

Ak by nájomca porušil nejakú povinnosť zo zmluvy a išli by sme cestou odstúpenia od zmluvného vzťahu, mohol by nám hroziť súdny spor. Jeho dĺžku a výsledok by bolo v tejto chvíli len ťažké odhadnúť. A prevádzka počas súdneho sporu…?

Stav kúpaliska mi nie je ľahostajný

Aj keď ako mesto nemáme veľké možnosti, spolu s petičným výborom intenzívne komunikujeme a robíme všetko preto, aby nájomca  odstraňoval nedostatky, ktoré nám adresujete. Ďalšou otázkou je, či Regionálny úrad verejného zdravotníctva považuje plážové kúpalisko za vyhovujúce. Pravdepodobne áno, keď prevádzkovateľ každý rok pred otvorením disponuje všetkými súhlasnými stanoviskami. Pri nesplnení niektorých hygienických noriem by hypoteticky mohol RÚVZ vydať nariadenie o jeho zavretí. Ale čo potom?

Ďalší mestský strašiak?

Ak by sa samospráva opäť stala vlastníkom plážového kúpaliska, museli by sme doň investovať nemalé finančné prostriedky. Aj napriek tomu, že mesto je v dobrej finančnej kondícii, stále máme na stole dôležité projekty a zámery,  ktoré je potrebné riešiť. Najväčším problémom v Banskej Bystrici je doprava, zanedbané cesty a chodníky… Práve do týchto oblastí chceme naďalej smerovať verejné financie. Ukončenie prevádzky kúpaliska by mohlo znamenať aj vznik ďalšieho mestského strašiaka…

Záverom

Moje stanovisko je jasné. Uzatváranie dlhodobých zmlúv so súkromnými spoločnosťami v minulosti sa neosvedčilo. Pri uzatváraní takéhoto zmluvného vzťahu majú byť podmienky plnenia jasne špecifikované a formulované.  V najbližšom období nás čaká ďalšie stretnutie s RÚVZ, petičným výborom a nájomcom, na ktorom od neho budeme žiadať plán na nasledujúce obdobie s termínmi plnenia. Banskobystrické plážové kúpalisko je jedinečný priestor, ktorý si zaslúži viac.

15aug

Po dlhých rokoch sme blízko k výmene mosta v Iliaši

Autor adminAktuality

Na stretnutí s Iliašanmi

Banská Bystrica, 15. august 2018 – Obyvatelia mestskej časti Iliaš dlhodobo upozorňujú na katastrofálny stav jediného prístupu k ich domovom. Nevyhnutnú údržbu iliašskeho mosta zabezpečuje spravidla správca miestnych komunikácií. Po štyridsiatich rokoch si však zaslúži výmenu. Preto začalo vedenie mesta už pred dvomi vyvíjať kroky vedúce k výstavbe novej mostovej konštrukcie spĺňajúcej kritériá 21. storočia. V súčasnosti má samospráva vyčlenené finančné prostriedky a aktuálne aj ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektu, s ktorým primátor Ján Nosko v uplynulých dňoch podpísal zmluvu. Včera o tom informoval Iliašanov na spoločnom stretnutí.

Mestu v roku 2016 hrozilo, že bude musieť starý most odkúpiť od Správy štátnych hmotných rezerv za viac ako 101 000 eur. Vedenie mesta preto iniciovalo stretnutia s vedením SŠHR, v rámci ktorých sa podarilo vyrokovať výhodné podmienky. Spočívali v podpísaní Darovacej zmluvy a bezodplatnom odovzdaní mosta do vlastníctva samosprávy. Následne sa mohli začať  reálne kroky k odstráneniu nevyhovujúceho prístupu do Iliaša.

„Som presvedčený, že výmena mosta v Iliaši je krok nevyhnutný, aj keď finančne náročný. Napriek tomu, že ide o malú mestskú časť s nízkym počtom obyvateľov, viem, že naše rozhodnutie investovať do štyridsať rokov neriešeného problému je správne. Odhadovaný rozpočet nákladov na realizáciu stavby vrátane stavebného dozoru vyčíslili odborníci na  1 584 200 eur. Vďaka dobrému hospodáreniu sa nám financie na výmenu celého mosta podarilo vyčleniť z Fondu minulých rokov. Verím, že po ukončení všetkých procesov sa obyvatelia Iliaša konečne po viac ako štyridsiatich rokoch dostanú komfortne k svojim domovom,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Náročný proces verejného obstarávania

Vzhľadom k rozsahu celej investičnej akcie bola kvalitná príprava veľmi náročná a zdĺhavá. Odborné útvary MsÚ museli pripraviť stovky strán dokumentácie a zmluvných podmienok tak, aby sa do budúcna minimalizoval vznik potenciálnych problémov a ťažkostí.

Skôr ako sme mohli  pristúpiť k obstaraniu dodávateľa, bolo nevyhnutné spracovať projektový zámer, odkonzultovať ho s odbornými útvarmi mestského úradu, identifikovať dotknuté pozemky a siete a zabezpečiť všetky potrebné vyjadrenia. Ďalším krokom bolo vyhotovenie štúdie realizovateľnosti, zapracovanie pripomienok a vypracovanie predbežného odhadu rozpočtu. Po spracovaní štúdie realizovateľnosti sme  začiatkom roka 2017 začali s prípravou podkladov pre verejné obstarávanie,“ dopĺňa Martin Vyleťal, vedúci Odboru rozvojových aktivít mesta.

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28. augusta 2017. Už len fakt, že sa realizovalo v troch kolách značí, že išlo z časového hľadiska o ťažký proces. Keďže verejná súťaž bola vyhlásená podľa postupu, ktorý sa nazýva tzv. Žltý FIDIC, vysúťažený zhotoviteľ bude zodpovedný nielen za naprojektovanie, ale aj vybudovanie celého diela.  Suma projektu po verejnom obstarávaní je vo výške 1 407 780 eur.

 „Povinnosťou zhotoviteľa bude spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, zabezpečiť inžiniering, územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizovať stavbu vrátane kolaudačného rozhodnutia. Predpokladáme, že ak nenastanú žiadne ďalšie komplikácie, právoplatné stavebné rozhodnutie získame na prelome rokov 2018/2019. Následne bude možné v prvej polovici nasledujúceho roka začať s komplexnou výmenou starého nevyhovujúceho mosta za nový,“ dopĺňa prednosta MsÚ Martin Adamec.

História mosta v Iliaši

Niekdajší most na rieke Hron, ktorý spájal mesto s Iliašom odplavila povodeň v roku 1974. V tom čase poskytol štát Banskej Bystrici dočasný oceľový most, ktorý slúžil až do roku 2000.  Následne prenajala Správa štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR) mestu inú mostovú súpravu. Platnosť nájomnej zmluvy sa niekoľkokrát predlžovala, menila sa výška nájmu a  s niekoľkými dodatkami trvala do 31. decembra 2016.

11aug

Kandidujem, pretože chcem dokončiť rozbehnuté projekty #51

Autor adminBlog

Možno sa niekomu môže zdať, že s ohlásením mojej kandidatúry som čakal pridlho. Pre mňa to však malo svoje opodstatnenie. Práca primátora je náročná nielen z pohľadu samotnej funkcie, ale aj rodiny, voľného času a množstva emócií, ktoré sú s tým spojené. Preto som za uplynulé mesiace intenzívne zvažoval všetky „pre“ a „proti“. Bojoval som s rôznymi myšlienkami, no cítil som aj veľkú podporu zo strany Banskobystričanov aj mojich blízkych. Nakoniec som sa rozhodol, že v novembrových komunálnych voľbách sa budem znovu uchádzať o pozíciu primátora Banskej Bystrice. Chcem dokončiť rozbehnuté projekty.

Naša autobuska

Už po mojom nástupe do funkcie primátora pred štyrmi rokmi všetci Banskobystričania čakali, či sa po 30 rokoch začne niečo robiť s chátrajúcou autobusovou stanicou. Začalo sa. Aj napriek tomu, že bol celý proces nesmierne náročný som rád, že sme ho ustáli. Boli sme súčinní vo všetkých fázach a urobili sme maximum, aby dnes namiesto najväčšieho strašiaka mesta stála najmodernejšia autobusová stanica na Slovensku.

Naše cesty a chodníky

Môžete urobiť sto dobrých vecí, no ak nemáte v meste kvalitnú dopravnú infraštruktúru, nikto si na ne nespomenie. Dlhodobo tvrdím, že investičný dlh zanedbaných ciest a chodníkov je privysoký, preto sme súvislej obnove dopravných tepien a chodníkov venovali pozornosť celé štyri roky. Nesúhlasím s názorom, že sa tak deje len krátko pred voľbami. Pre porovnanie, v minulom období sa opravili cesty a chodníky za 4,7 mil. eur. Počas nášho volebného obdobia sme do súvislej obnovy  investovali vo finančnom vyjadrení takmer dvojnásobok, čo chcelo aj ľudské kapacity.

Naše škôlky a športoviská

Pred štyrmi rokmi neexistoval na úrade žiadny útvar, ktorý by sa systematicky venoval príprave investičných projektov. Podarilo sa nám dať dokopy tím ľudí, a aj vďaka ich práci sme úspešní v získavaní  mimorozpočtových zdrojov. Suma 20 miliónov eur snáď hovorí za všetko. Mimochodom, je to 6-násobne viac ako v predchádzajúcom období. Vďaka týmto financiám sme mohli spustiť najväčšie rekonštrukcie škôlok od 90-tych rokov, budujeme športoviská, obnovujeme telocvične, začali sme s výstavbou prvej reálnej cyklotrasy, podarilo sa zrekonštruovať Robotnícky dom, začať s kaštieľom Radvanských a mnoho iného.

 Znížili sme dlh mesta

Uvedomujem si, že za štyri roky sme nestihli všetko tak, ako sme plánovali. Je to veľakrát otázka nedostatku odborníkov a komplikovaných administratívnych procesov. Všetky investičné projekty, na ktorých sa v súčasnosti v meste pracuje alebo sa len rozbiehajú, sú výsledkom práce počas celých štyroch rokov. Zároveň treba dodať, že napriek tomu, že robíme na veľkých projektoch, podarilo sa nám znížiť dlh mesta oproti roku 2014 v percentách o viac ako polovicu!

Starší Bystričania vs. mladí

Čo by som chcel v ďalšom volebnom období? Pokračovať v tom, čo sme začali. Ďalej obnovovať cesty a chodníky, školy a škôlky, budovať športoviská i parkoviská. Zamerať sa na starostlivosť o zeleň či odvoz odpadu. Prioritou bude oblasť sociálnych služiebnájomné bývanie. Obyvateľstvo nám starne a čoraz väčší dopyt je po domovoch sociálnych služieb. Mladé rodiny zároveň potrebujú štartovacie byty. Týmto témam sme sa už venovali. Preto už máme vytypované vhodné lokality na ich výstavbu.

Záverom

Toto sú dôvody, prečo chcem pokračovať v dobre rozbehnutej práci. Tak ako pred štyrmi rokmi, budem kandidovať ako nezávislý a nestranícky kandidát. Začal som už aj so zbieraním podpisov potrebných na podanie mojej kandidatúry. Financovaný bude prostredníctvom transparentného účtu, teda všetci si budete môcť pozrieť príjmy aj výdavky kampane. Chcem aj naďalej rozvíjať naše krásne mesto a tak ako doteraz, budem do toho dávať srdce.

 

 

08aug

Petičný hárok – Začal som zbierať podpisy

Autor adminAktuality

V novembrových komunálnych voľbách kandidujem za primátora ako nezávislý a nestranícky kandidát, a z tohto dôvodu zbieram podpisy Banskobystričanov.

Rád by som Vás poprosil o pomoc tak, že ma podporíte svojim podpisom. Podpísaný petičný hárok, prosím, doručte poštou na moju adresu: MUDr. Ján Nosko, Nám. Š. Moysesa 2B, 97401 Banská Bystrica.

Ak máte väčšie množstvo podpisov, napíšte mi a prídem si ich vziať osobne. Vážim si každý jeden podpis, ktorý mi venujete.

Ďakujem za Vašu podporu. 

Ján Nosko

PETIČNÝ HÁROK NA STIAHNUTIE TU

 

07aug

Ján Nosko: Kandidovať za primátora budem aj v novembrových komunálnych voľbách

Autor adminAktuality

„Chcem dokončiť rozbehnuté projekty“

Banská Bystrica, 7. augusta 2018 – Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko sa v novembrových komunálnych voľbách bude opätovne uchádzať o pozíciu primátora. Chce nadviazať na rozbehnuté projekty a pokračovať v obnove ciest a chodníkov, škôl a škôlok, podpore športu a v riešení parkovania. Kandidovať bude ako nezávislý kandidát a kampaň bude financovať prostredníctvom transparentného účtu.

Banská Bystrica sa doteraz nikdy nerozvíjala tak intenzívne ako za posledné štyri roky. Okrem desiatok konkrétnych výsledkov sa nám podarilo pohnúť aj s takými problémami, ktoré neboli riešené desaťročia. Vyše tridsať rokov strašil v našom meste nedostavaný skelet autobusovej stanice. Vďaka našej súčinnosti najväčšieho strašiaka nahradila najmodernejšia autobusová stanica na Slovensku,“ uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Za najväčšie úspechy uplynulých štyroch rokov označil aj súvislú obnovu ciest a chodníkov, získavanie mimorozpočtových zdrojov, rekonštrukcie materských škôl, a tiež výraznú podporu športu a kultúry v meste.

Banská Bystrica je zároveň v oveľa lepšej finančnej kondícii. Napriek tomu, že sa pracuje na veľkých projektoch, vedeniu mesta sa podarilo znížiť dlh oproti roku 2014 v percentách o viac ako polovicu, z 33 percent na 16 percent, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje viac ako päť miliónov eur. Z mimorozpočtových zdrojov sa vedeniu mesta podarilo získať 20 miliónov eur, čo je oproti minulému volebnému obdobiu 6-násobne viac. Financie putovali napríklad na opravu kaštieľa Radvanských a Robotníckeho domu, na výstavbu športovísk, rekonštrukciu a rozširovanie kapacít škôlok či obnovu detských jaslí.

Primátor ocenil konštruktívnu spoluprácu s poslancami aj s kolegami. „Za to, že sa nám Banskú Bystricu podarilo výrazne posunúť dopredu patrí poďakovanie najmä poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí hľadali konštruktívne riešenia, a tiež zamestnancom mestského úradu, ktorí odviedli poctivú prácu.“

Podľa primátora hlavným dôvodom, prečo sa rozhodol opätovne kandidovať je, že chce dokončiť začaté projekty. „Určite chceme pokračovať v súvislej obnove ciest a chodníkov, opravách škôlok a škôl, ale tiež máme s mojím tímom pripravené projekty na obnovu kultúrnych pamiatok.“ Veľmi dôležitou súčasťou programu na ďalšie štyri roky bude podľa primátora riešenie parkovania. Ján Nosko chce aj naďalej podporovať šport a budovanie športovísk. Nebudú chýbať nové cyklotrasy, projekty ktorých má už mesto pripravené. Dôležitou prioritou bude starostlivosť o zeleň, ale aj riešenie odvozu odpadu. Primátor chce v budúcom volebnom období riešiť aj oblasť sociálnych služieb vrátane nájomného bývania.

Ján Nosko, tak ako pred štyrmi rokmi, bude kandidovať ako nezávislý kandidát a hneď v deň ohlásenia kandidatúry začína so zbieraním podpisov. Financovanie kampane bude prebiehať prostredníctvom transparentného účtu, teda každý Banskobystričan a Banskobystričanka si bude môcť pozrieť príjmy aj výdavky kampane. „Chcem naďalej rozvíjať naše krásne mesto a tak ako doteraz, budem do toho dávať srdce,“ uzavrel primátor Ján Nosko.

06aug

Situáciu v doprave vnímame ako vážny problém, preto konáme

Autor adminAktuality

Treba sa pripraviť na dopravné obmedzenia na Huštáku

V rámci realizácie stavby OC POINT na Nám. Hurbana Vajanského plánuje dodávateľ realizovať stavebné úpravy existujúcej komunikácie. Zmeny budú súvisieť s organizáciou motorovej, pešej i cyklistickej dopravy. Úprava bude realizovaná v úseku
od križovatky s Ul. Janka Kráľa po malú okružnú križovatku pri ESC. Z uvedeného dôvodu bude doprava z Nám. Hurbana Vajanského dočasne presmerovaná na novú komunikáciu  vybudovanú okolo objektu OC POINT. Práce budú realizované od 8. augusta a potrvajú približne jeden mesiac. 

Vedenie mesta vníma situáciu v doprave ako vážny problém. Počet automobilov neustále narastá, doprava sa zahusťuje, čo spôsobuje v ranných a poobedňajších špičkách zápchy v lokalitách na Huštáku, pri bývalom areáli Slovenky, kruhovom objazde na Tajovského ulici a iných.

V predchádzajúcich obdobiach nevenovalo mesto dopravnej infraštruktúre dostatočnú pozornosť. Stavebnému rozvoju nepredchádzali dôsledné dopravné prieskumy, analýzy a opatrenia, čo sa teraz prejavuje v plnej miere. Na zlepšenie dopravnej situácie v meste sme si pred dvoma rokmi dali vypracovať kapacitné posúdenia 16 vybraných križovatiek s návrhom konkrétnych riešení. Výsledky teraz aplikujeme do technických štúdií. V dvoch alternatívach máme vyhotovenú štúdiu okružnej križovatky pri Slovenke, ako aj štúdiu realizovateľnosti zobojsmernenia komunikácie Ul. Na Troskách. V súčinnosti s BBSK a s dopravnými odborníkmi zároveň overujeme možnosti stavebných úprav okružnej križovatky na Tajovského ulici,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Obchodné centrum OC Point sa nachádza pri vstupe do mestskej pamiatkovej rezervácie, čo je pre mesto strategický priestor. Preto pred samotnou realizáciou odborné útvary MsÚ aktívne posudzovali a pripomienkovali predkladané projekty investora. Náročnosť prostredia si vyžiadala viacnásobnú úpravu projektovej dokumentácie z hľadiska urbanisticko-dopravného  i architektonického riešenia obchodného centra.

Najväčším problémom na Huštáku z hľadiska dopravy je úrovňové križovanie intenzívneho pohybu chodcov a automobilovej dopravy na viacerých miestach, čo negatívne vplýva na plynulosť i bezpečnosť premávky. Z uvedeného dôvodu je vysoko aktuálny návrat k pôvodnému zámeru z čias realizácie ESC, a to k vybudovaniu podchodu pre chodcov a cyklistov pod malou okružnou križovatkou. Ide však o komplikované územie s  množstvom inžinierskych sietí a iných obmedzení. Mesto preto zadalo špecializovanej projektovej kancelárii vypracovanie overovacej štúdie, ktorej cieľom je zistiť, či a za akých podmienok je výstavba podchodu vôbec možná,“ dopĺňa vedúci Odboru územného plánovania a architekta mesta MsÚ Vladimír Letovanec. 

Pripravované stavebné úpravy a zmeny organizácie dopravy na Nám. Hurbana Vajanského v súčasnosti vedú k zmenšeniu plôch pre motorovú dopravu v prospech plôch pre chodcov, cyklistov a verejnú zeleň, čím prispejú aj k čiastočnému upokojeniu dopravy.

02aug

Fončorďania, príďte rozhodnúť o vnútrobloku na Tulskej ulici

Autor adminAktuality

Verejná prezentácia revitalizácie vnútrobloku Tulská – Moskovská

Po verejnej prezentácii revitalizácie vnútrobloku v Sásovej, pozýva vedenie mesta na predstavenie podobného projektu na Fončorde. V lokalite medzi Tulskou ulicou, Moskovskou ulicou a Kyjevským námestím by mohla vzniknúť na ploche približne 14 000 metrov štvorcových atraktívna voľnočasová zóna pre rôzne vekové kategórie. Všetci obyvatelia sú vítaní 9. augusta 2018 o 18:00 hod. v jedálni Základnej školy Moskovská.

Riešené územie je vymedzené obytnými blokmi Tulská 1 – 11 a Tulská 13 – 35. Keďže ide o rozsiahly vnútroblok, kde je v súčasnosti umiestnených niekoľko detských herných prvkov a nevyhovujúce asfaltové plochy napríklad na basketbal, revitalizáciu mesto plánuje financovať z eurofondov.

Športoviská sú zastaralé, v celom priestore nie je veľa možností skryť sa do chládku a chýba potrebný mobiliár. Našou snahou je vybudovať športoviská pre deti každého veku, ale aj komunitné záhrady, ktoré sú v zahraničí obľúbeným miestom stretávania sa susedov. V projekte sa zameriavame aj na rekonštrukciu havarijných chodníkov, pridávame prvky tienenia s výsadbou vysokej zelene. Verím, že aj v tejto žiadosti o eurofondy budeme úspešní a priestor sa nám podarí pre obyvateľov Fončordy zrevitalizovať,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Predpokladaný termín predkladania žiadosti o NFP vo výške 800 000 eur v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu je október 2018. „Verím, že napriek dovolenkovému obdobiu príde vyjadriť svoj názor čo najviac Fončorďanov. Všetkých pozývam,“ dopĺňa Nosko.

 Previous  All works Next