Loading...
31okt

Ako sa menili Podlavice, Skubín, Kostiviarska, Jakub a Uľanka za štyri roky

Autor editorBlog

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

AKO SA MENILI PODLAVICE, SKUBÍN, KOSTIVIARSKA, JAKUB A UĽANKA ZA ŠTYRI ROKY

Podlavice, Skubín:

Začali sme s výstavbou prvej cyklotrasy centrum – Fončorda – Podlavice.

Zrekonštruovali sme oporný múr a oplotenie pri cintoríne.

Investovali sme do výstavby športového areálu pri Základnej škole J. G. Tajovského na Gaštanovej ulici.

Vybudovali sme cvičisko a venčovisko pre psov.

Začali sme s výstavbou parkoviska, vrátane výmeny povrchu vozovky na Povstaleckej ulici. Opravili sme cestu na Závoz v Skubíne.

Kompletne sme zrekonštruovali Materskú školu na Lúčkach.

Kostiviarska, Jakub, Uľanka:

Investovali sme do opravy Materskej školy na Jakubskej ceste (okná, kanalizácia, strecha).

Pripravujeme výstavbu nového mostíka pre obyvateľov Ovocnej ulice.Zrekonštruovali sme oplotenie na futbalovom ihrisku v Jakube.

Začali sme s opravou budovy slúžiacej na stretávanie sa občianskej rady v Uľanke.

Zrekonštruovali sme cestu ku kolónii a na ulici J. Mistríka.

V spolupráci s BBSK sa pripravuje výstavba obchvatu Kostiviarskej. Začiatok výstavby, ktorá bude financovaná z eurofondov je naplánovaný na rok 2019. Tento projekt vyrieši aj neúmernú dopravnú zaťaženosť v Kostiviarskej a v Jakube.

V spolupráci so Slovenskou správou ciest pripravujeme ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov dopravy na ceste 1/59, ktorá znepríjemňuje život obyvateľom našich mestských častí.

Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

30okt

Ako sa menila Rudlová – Sásová za štyri roky

Autor editorBlog

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

AKO SA MENILA RUDLOVÁ – SÁSOVÁ ZA ŠTYRI ROKY

Investovali sme do súvislých opráv chodníkov :

 • Chodníky medzi Rudohorskou a Sitnianskou ulicou
 • Rudohorská 24 – 32
 • Karpatská 1 – 6 popri hlavnej ceste
 • Starohorská 4 – 30
 • Tatranská 13 – 59
 • Beskydská 2 – 8 a 18 – 22
 • Strážovská 1
 • Rudohorská 9 – 11, pri bytovom dome
 • Javornícka 25 – 43
 • Chodník popri Jelšovom hájiku
 • Chodník k poliklinike
 • Schodiská na Krivánskej a Rudohorskej ulici.

Okrem opravy chodníkov chceme zvýšenú pozornosť v ďalšom období venovať práve rekonštrukcii schodísk v Sásovej.

Okrem opravených ciest na Fatranskej, Beskydskej, Karpatskej 4 – 6 a Strážovskej smerom k materskej škole, sme sa sústredili aj na cesty v Rudlovej a Starej Sásovej, kde boli opravené ulice Hašková, Sásovská cesta k družstvu a ulica Pod Bánošom.

Na Rudohorskej ulici sme vybudovali parkovisko pre 120 vozidiel a obnovili povrchy parkovísk na Beskydskej a Karpatskej ulici. Pripravujeme výstavbu viac ako 200 parkovacích miest za Tatranskou ulicou č. 14 – 50 a viac ako 40 miest na Starohorskej ulici. Odkúpili sme aj bývalú kotolňu na Tatranskej ulici, ktorú plánujeme prestavať na parkovací dom.

V Základnej škole Sitnianska sme vybudovali amfiteáter, ktorý bude slúžiť aj na organizovanie kultúrnych podujatí pre verejnosť. V základných školách Sitnianska a Ďumbierska sme dobudovali aj školské športové areály.

Pre sásovské škôlky sme získali viac ako tri milióny eur z eurofondov. Komplexnou rekonštrukciou prešla škôlka na Tatranskej, začali sme s rekonštrukciou škôlok na Strážovskej a na Karpatskej ulici. Z rozpočtu mesta sme investovali aj do škôlky na Sásovskej ceste (výmena okien, podláh, šatní a kúpeľní).

Za posledné štyri roky sme obnovili 14 sásovských detských ihrísk na ulici Gerlachovskej, Ďumbierskej, Krivánskej, Magurskej, Pieninskej, Rudohorskej, Strážovskej, Javorníckej, Tatranskej a na ulici Mateja Bela. Na niektorých ihriskách sme vybudovali aj  fitnes prvky.

Najvyužívanejšiu mestskú telocvičňu na Magurskej ulici sme kompletne zrekonštruovali v roku 2017. Tento rok sme zrekonštruovali aj hokejbalové ihrisko na Rudohorskej ulici.

S obyvateľmi sme prerokovali pripravený projekt obnovy vnútrobloku medzi ulicami Rudohorská – Sitnianska – Tatranská – Strážovská (vrátane ihriska Opavia), ktorého rozloha je takmer 20 000 metrov štvorcových. Celý projekt, v rámci ktorého chceme opraviť chodníky, osvetlenie a osadiť nové lavičky, plánujeme financovať z európskych fondov. Plánujeme vybudovať nové ihriská pre všetky vekové kategórie a zrevitalizovať zeleň.

Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

 

 

29okt

Ako sa menilo centrum za štyri roky

Autor editorBlog

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

AKO SA MENILO CENTRUM ZA ŠTYRI ROKY

Investovali sme do súvislých opráv chodníkov a ciest. 

V Parku pod Pamätníkom sme vybudovali korčuliarsku dráhu, vymenili mestský mobiliár a verejné osvetlenie.

Pripravujeme výstavbu nového parčíka pri malej železničnej stanici s prístaviskom pre vodákov.

V Základnej škole Bakossova sme zriadili novú mestskú škôlku pre 44 detí. Investovali sme aj do obnovy školského areálu.

Za posledné štyri roky sme obnovili v centre mesta šesť detských ihrísk na SNP pri ZŠ, Tr. SNP pri Štatistickom úrade, Bakossova 31, Golianova pri ZŠ, Hviezdoslavova 35 a na ulici A. Matušku.

Kompletnou rekonštrukciou prešiel Robotnícky dom, do ktorého sa po rokoch opäť vrátil život.

Pripravujeme projekt rekonštrukcie zimného štadióna, na ktorý sme získali dotáciu Úradu vlády SR vo výške 1,5 milióna eur. (tribúna B, šatne, vstup, osvetlenie, ozvučenie).

Komplexne sme zrekonštruovali športový areál pri Základnej škole Slovenského slobodného vysielača.

Na obnovu Námestia SNP (dlažba, osvetlenie) sme vyčlenili sumu 100 000 eur.

Oživili sme park pred mestským úradom, v ktorom onedlho pribudne nová fontána. Obnovili sme aj nefunkčnú fontánu pred Barbakanom. Chceme pokračovať v obnove parčíkov pred Hungariou a v Národnej ulici, vrátane obnovy historických fontán.

Pripravili sme projekt komplexnej revitalizácie mestského parku, ktorý bude financovaný z eurofondov. Vďaka tomu opravíme chodníky, vymeníme lavičky, smetné koše a verejné osvetlenie. Vybudujeme nové detské ihrisko a kamerový systém.

 Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

 

 

 

24okt

Ján Nosko: Pragmatický prístup k hazardu prináša riešenia

Autor editorBlog

Počas posledných mesiacov v Banskej Bystrici výrazne rezonovala problematika vysokej koncentrácie herní na sídliskách. Zlá situácia je najmä v doteraz bezpečnej mestskej časti Fončorda, konkrétne na ulici Družby. Obyvatelia spomínanej ulice sa obávajú najhoršieho, a preto sme sa k danej téme niekoľkokrát stretli. Fončorďania poukázali najmä na skutočnosť, že na malom území sú vedľa seba umiestnené štyri herne, v okolí ktorých sa pohybujú drogovo závislí či iné podozrivé osoby.

Situácia bola vážna

Na zasadnutí občianskej rady Fončorda som si osobne vypočul mnoho sťažností obyvateľov, ich každodenné negatívne skúsenosti a poukázanie na znížený komfort bývania. Veľa podnetov mi prišlo aj e-mailom či prostredníctvom sociálnych sietí. Aj keď nám súčasná legislatíva úplne zviazala ruky, a ako mesto nemáme žiadnu zákonnú možnosť regulovať množstvo herní a ich umiestnenie na našom území, táto situácia nám nie je ľahostajná.

Bolo potrebné konať

Hneď po zasadnutí občianskej rady som kontaktoval zástupcov všetkých prevádzok herní na ulici Družby a dohodol si s nimi osobné stretnutie. Taktiež som bezodkladne oslovil zástupcov Asociácie zábavy a hier a pozval som ich do Banskej Bystrice na predmetné rokovanie. Spoločné stretnutie sa uskutočnilo 13. septembra 2018. Musím povedať, že rokovanie bolo konštruktívne. Aj samotní prevádzkovatelia herní si uvedomili vážnosť vzniknutej situácie a potrebu jej riešenia.

Veci netreba odkladať

Prvé opatrenia na sídlisku sme podnikli hneď po stretnutí s obyvateľmi. Rokovali sme s Okresným riaditeľstvom policajného zboru. Aj napriek tomu, že na obvodnom oddelení evidujú len jednu udalosť týkajúcu sa údajnej streľby na sídlisku, vnímajú vážnosť situácie a prisľúbili nám súčinnosť.  Spolupracujeme aj s mestskou a štátnou políciou, ktorá sleduje podnety od Banskobystričanov prostredníctvom novo zriadenej e-mailovej adresy druzby@banskabystrica.sk. ZAaRES zabezpečil strihanie kríkov, aby sa tmavé priestory presvetlili a naše Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí sa priamo v teréne stretlo s obyvateľmi. Na základe toho sme pred vchodom do bytového domu Družby 25 zrealizovali výmenu svietidla, ktoré zabezpečuje priestorový rozptyl svetla. V podobnom duchu bola realizovaná výmena aj pri bytovom dome č. 10 a Družby 16 pri garážach. Pri herni ROYAL sme jedno svietidlo zamenili za dve a hneď po dodaní objednaných LED svietidiel dôjde k ďalším zmenám  pred vchodom č. 27 a pri detskom ihrisku nad bytovým domom č. 16.

Došlo k zásadným zmenám

Prednedávnom došlo k zatvoreniu herne priamo na námestí a v lete bola zatvorená aj herňa na Rudohorskej ulici v Sásovej. Ani nie po mesiaci aktívnej spolupráce s prevádzkovateľmi a po množstve rokovaní  so zástupcami Asociácie zábavy a hier došlo k zásadným zmenám, ktoré výrazne zlepšia aj situáciu obyvateľov na Fončorde. Z pôvodných štyroch herní sú na ulici Družby už len tri, nakoľko jeden z prevádzkovateľov už ukončil svoju činnosť v tejto lokalite. Včera, 17. októbra 2018, oznámili zástupcovia herne EXCEL, že za existujúcej situácie a po rokovaniach s vedením mesta a Asociáciou zábavy a hier sa rozhodli svoju prevádzku ukončiť bez náhrady k 31. decembru 2018. Ide o herňu, na ktorú obyvatelia najviac poukazovali.

Na záver…

Z vyššie uvedeného vyplýva, že len znalosť legislatívy, aktívne rokovania, pragmatický prístup a racionálny pohľad na problematiku hazardu dokážu priniesť skutočné riešenia pred iracionálnymi, predvolebnými populistickými vyhláseniami a sľubmi, ktoré ešte nikdy a nič nevyriešili.

 

 Previous  All works Next