Loading...

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

AKO SA MENILI PODLAVICE, SKUBÍN, KOSTIVIARSKA, JAKUB A UĽANKA ZA ŠTYRI ROKY

Podlavice, Skubín:

Začali sme s výstavbou prvej cyklotrasy centrum – Fončorda – Podlavice.

Zrekonštruovali sme oporný múr a oplotenie pri cintoríne.

Investovali sme do výstavby športového areálu pri Základnej škole J. G. Tajovského na Gaštanovej ulici.

Vybudovali sme cvičisko a venčovisko pre psov.

Začali sme s výstavbou parkoviska, vrátane výmeny povrchu vozovky na Povstaleckej ulici. Opravili sme cestu na Závoz v Skubíne.

Kompletne sme zrekonštruovali Materskú školu na Lúčkach.

Kostiviarska, Jakub, Uľanka:

Investovali sme do opravy Materskej školy na Jakubskej ceste (okná, kanalizácia, strecha).

Pripravujeme výstavbu nového mostíka pre obyvateľov Ovocnej ulice.Zrekonštruovali sme oplotenie na futbalovom ihrisku v Jakube.

Začali sme s opravou budovy slúžiacej na stretávanie sa občianskej rady v Uľanke.

Zrekonštruovali sme cestu ku kolónii a na ulici J. Mistríka.

V spolupráci s BBSK sa pripravuje výstavba obchvatu Kostiviarskej. Začiatok výstavby, ktorá bude financovaná z eurofondov je naplánovaný na rok 2019. Tento projekt vyrieši aj neúmernú dopravnú zaťaženosť v Kostiviarskej a v Jakube.

V spolupráci so Slovenskou správou ciest pripravujeme ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov dopravy na ceste 1/59, ktorá znepríjemňuje život obyvateľom našich mestských častí.

Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

No Comments (0)

Leave a Comment

 Previous  All works Next