Loading...
22okt

Cesty, chodníky a schodištia ostávajú našou prioritou

Aj tento rok sme do obnovy miestnych komunikácií investovali viac ako milión eur

Ako primátor mesta denne dostávam mnoho podnetov, ktoré sa týkajú zničených ciest a chodníkov v našom meste. Túto situáciu, samozrejme, vnímam a už viackrát som poukázal na investičný dlh, ktorý v tejto oblasti v minulosti vznikol. V jednom z mojich predvolebných sľubov som sa preto zaviazal, že v úsilí nepoľavím a obnova miestnych komunikácií bude naďalej patriť medzi moje priority. Počas posledných mesiacov v meste vládol čulý pracovný ruch a obnovou prešli ďalšie cesty a chodníky, do opráv ktorých sme tento rok investovali viac ako 1 000 000 eur.

Aj tento rok sme opravili zničené cesty a chodníky vo vytypovaných lokalitách a budeme v tom pokračovať

Rozpočet mesta nie je neobmedzený

Výber lokalít je každý rok náročný. Som preto rád, že v tomto smere opäť funguje dobrá komunikácia s poslancami mestského zastupiteľstva. Okrem vytypovaných úsekov, ktoré financujeme z Fondu dopravnej infraštruktúry, opravujeme aj miestne komunikácie, na ktorých sa zhodnú poslanci a obyvatelia jednotlivých mestských častí. Je to, samozrejme, o diskusii, no vyjadriť sa môžu priamo ľudia bývajúci v danej oblasti, čo jednoznačne má zmysel. Vždy sa nájde niekto, kto so zoznamom opráv na daný rok nie je spokojný. Verím však, že v pravidelnosti je účinnosť.

Desať z desiatich

Z Fondu dopravnej infraštruktúry sme tento rok vyčlenili takmer 312 000 eur na opravu desiatich úsekov. Som veľmi rád, že počasie nám prialo a v súčasnosti finišujú práce na poslednom z nich.

1. V centre mesta sme opravili vozovku a pravý chodník na ulici Komenského od križovatky Kollárova po križovatku Skuteckého.

Komenského ulica

2. Do zoznamu bola zaradená aj často kritizovaná vozovka na ulici Trieda SNP 55 – 59 od Jegorovovej ulice.

Trieda SNP

3. Neďaleko zastávok MHD a materskej školy sme zrealizovali obnovu zničeného schodiska Karpatská – Javornícka, po ktorom denne chodia obyvatelia Sásovej, najmä mamičky s kočíkmi a rodičia s malými škôlkarmi.

Schodisko Karpatská – Javornícka

4. Na Krivánskej ulici sa nachádza mnoho panelákov i zariadenie pre seniorov. Už v týchto dňoch môžu obyvatelia využívať obnovený chodník, vozovku aj parkovacie plochy.

Obnovená vozovka a parkovacie plochy na Krivánskej ulici

5. Obnovu potrebovali aj chodníky v areáli MŠ Tatranská, kde sme zároveň opravili aj príjazd pre zásobovanie.

Areál MŠ Tatranská

6. Na Rudohorskej ulici 1 – 23 sme obnovili povrch vozovky. Túto opravu vítali aj obyvatelia a spolupráca z ich strany bola stopercentná. V deň obnovy na tomto úseku nestálo ani jediné auto, a to aj napriek tomu, že Sásová je najväčšie banskobystrické sídlisko, kde je viditeľný problém s parkovaním. Ďakujeme vodičom, pomohlo nám to.

Rudohorská ulica

7. Dočkali sa aj obyvatelia Fončordy. Chodník na Slnečnej ulici 2 – 28 je už hotový. Časť opráv bola platená práve z Fondu dopravnej infraštruktúry.

Slnečná ulica

8. Tento rok sa nám podarilo dokončiť aj posledný vnútroblok na Švermovej ulici pri bytovom dome 13 – 17.

Vnútroblok Švermova ulica

9. V Radvani sme sa tentokrát zamerali na Stromovú ulicu. Vozovka pri rodinných domoch bola v dezolátnom stave. Tento stav je už minulosťou a veríme, že obyvatelia budú spokojní.

Stromová ulica

10. Posledná lokalita, ktorá bola na tohtoročnom zozname opráv z Fondu dopravnej infraštruktúry je pri uliciach Zelená a Jazmínová na Fončorde. V týchto dňoch tam opravujeme chodník a schody.

Práve prebiehajú oprvy pri Zelenej a Jazmínovej ulici

Priority volebných obvodov

Zástupcovia výborov mestských častí v spolupráci s naším Oddelením údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí aj tento rok vybrali lokality, ktoré sme spísali na zoznam priorít. Každý zo siedmich volebných obvodov má na opravu  miestnych komunikácií k dispozícii 60 000 eur.

1. Stred – mesto

V tejto lokalite boli vytypované dva úseky. V súčasnosti prebiehajú opravy vnútrobloku Horné záhrady 1 – 10 a pokračovať budeme na uliciach Trieda SNP 43 – 51.

Horné záhrady

2. Majer, Uhlisko, Senica, Šalková

Opravili sme chodník na ulici 9. mája od križovatky s ulicou Pod Urpínom po ulicu Na Uhlisku, a tiež chodník na Golianovej ulici od križovatky s ulicou 9. mája po Jesenského ulicu.

Chodník na Golianovej ulici

Odstránená bola aj nefunkčná koľajnica na Stavebnej ulici pri železničnom podjazde. Z týchto financií sme vybudovali aj stojisko na kontajnery na Senickej ceste pri otočke autobusov a opravili sme chodníky na ulici Timravy 2 – 6 a 7.

Chodník oproti Krajskému riaditeľstvu policajného zboru na ulici 9. mája

3. Sásová, Rudlová

Opravou prešiel chodník na Magurskej ulici pri zastávke MHD a vybudovaný bol aj bezbariérový prístup k sásovskej pobočke knižnice Mikuláša Kováča na Rudohorskej ulici v podchode, kde prejde opravou aj ostatná plocha. Plánovaná je aj obnova schodiska medzi Magurskou a Pieninskou ulicou.

Magurská ulica

4. Jakub, Kostiviarska, Uľanka, Podlavice, Skubín

Z prostriedkov štvrtého volebného obvodu boli zrealizované lokálne vysprávky na Ovocnej ulici v Jakube. Opravili sme chodník na ulici Priehrada 3 – 13 a komunikáciu aj časť chodníka, ktoré vedú k Materskej škole Buková.

Ovocná ulica v Jakube

5. Fončorda

Za financie z volebných obvodov boli opravené chodníky na ulici THK 2 – 3, na Tulskej ulici pri zastávke MHD a opravili sme aj vjazd k Základnej škole Moskovská.

Vjazd k ZŠ moskovská

Dokončený bol chodník na Slnečnej ulici, ktorý bol z časti hradený z fondu dopravnej infraštruktúry  a obnovou prejde aj časť zničeného schodiska medzi Spojovou ulicou a obchodom pri tzv. „Papuči“.

Obnovíme aj zničené schodisko pri “Papuči”

6. Radvaň

V Radvani boli opravené dva chodníky, a to na Bernolákovej ulici za bytovým domom 9 – 43 a na Námestí Ľ. Štúra neďaleko Kauflandu.

Nám. Ľ: Štúra smerom na Poľnú ulicu

7. Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska Terasa, Rakytovce

V tomto volebnom obvode opravíme chodník na Sládkovičovej ulici 70 – 72 a na Čerešňovej ulici prejde obnovou vozovka aj oporné múry. Lokálne opravy zrealizujeme aj na Brezovej ulici.

Na Sládkovičovej ulici bude nový chodník

Viac ako 300 000 eur sme investovali do stavebnej údržby

Mesto ako správca miestnych komunikácií tento rok v rámci stavebnej údržby zrealizovalo viacero opráv. Najvýznamnejšia bola obnova povrchu vozovky na ulici Na Zábave, kde bola, aj na základe podnetov od obyvateľov, betónová dlažba vymenená za asfaltový povrch.

Ulica Na Zábave

Veľkoplošné vysprávky boli zrealizované napríklad na Jilemnického ulici medzi bytovými domami a domovom pre seniorov.

Jilemnického ulica

Kde ešte nájdete nové chodníky?

Na opravy chodníkov bolo vyčlenených 100 000 eur. Za tieto financie bol obnovený chodník v Kapitulskej ulici pod lietadlom a práce boli zrealizované aj na Fortničke na ulici Terézie Vansovej.

Ulica Terézie Vansovej

Plánujeme obnoviť ešte chodník na ulici Kapitána Nálepku v úseku od Gorkého po Wolkerovu ulicu. Pri príležitosti osláv SNP bola z dotácie Vlády SR zabezpečená aj oprava časti komunikácie od Kapitulskej ulice smerom k parkovisku pri polícii a chodníky v Parku pod Pamätníkom.

Čísla nepustia a bezpečnosť je prvoradá

V časti dopravného značenia boli na miestnych komunikáciách obnovené priechody pre chodcov, smerové šípky na ploche 4 230 m² a deliace čiary v dĺžke 18 597 m. Vymenili sme aj 123 ks poškodených zvislých dopravných značiek, doplnili sme 182 m zábradlí, natretých bolo 695 m zábradlí a osadili sme 120 m  zvodidiel na nebezpečnom úseku miestnej komunikácie Slnečné stráne.

Na Slnečných stráňach pribudli zvodidlá

Verím, že počasie ešte nejaký ten týždeň vydrží a nám sa podarí dokončiť všetky naplánované opravy. Tento rok sme naplno využili Fond dopravnej infraštruktúry, prostriedky z volebných obvodov i financie určené na stavebnú údržbu a opravy chodníkov. 

Obnova chodníkov v Parku pod Pamätníkom

Teší ma, že spolu s dotáciou od Vlády SR využijeme takmer 1 500 000 eur na opravu ciest a chodníkov v Banskej Bystrici. Znížime tak investičný dlh, ktorý v minulosti vznikol zanedbaním opráv miestnych komunikácií.

Banská Bystrica je nádherné mesto obklopené prírodou. Máme veľa športových možností, zaujímavú históriu a mnoho kultúrnych podujatí. Navštevuje nás veľa turistov, vytvárame podmienky pre lepšiu cyklistickú dopravu a zapájame sa do rôznych výziev. To všetko súvisí aj so zlepšením stavu miestnych komunikácií. Aj to je dôvod, prečo ja ani poslanci nepoľavíme a budeme v snahe zvyšovať kvalitu života v našom meste pokračovať.

27sep

Namiesto hádok ťaháme za jeden povraz

Keď som vstupoval do komunálnej politiky, mojím cieľom bolo, aby sa po dlhých rokoch skončili hádky v mestskom zastupiteľstve. Moja predstava bola jednoduchá, realizácia však už o čosi náročnejšia. Nechcel som, aby sa poslanci delili podľa strán či klubov, v ktorých pôsobia, ale aby sme spoločne presadzovali ciele, ktoré posunú Banskú Bystricu vpred. Už od prvej chvíle, ako som sa stal primátorom mesta, som pre to robil všetko.

Komunikácia je základ

V tomto duchu som aj uplynulé týždne intenzívne diskutoval s poslaneckými klubmi a úsilie sa vyplatilo. Výsledkom je zoznam rozvojových priorít mesta Banská Bystrica pre volebné obdobie 2018 – 2022, ktorý som v utorok predložil poslancom na schválenie. Som veľmi rád, že v mestskom zastupiteľstve zavládla nová politická kultúra, čoho výsledkom je zhoda a jednomyseľné schválenie priorít, ktoré budeme spoločne presadzovať bez ohľadu na politickú stranu či klub. Je to pre mňa akási pečať dôvery a som si istý, že takáto jednotnosť zvyšuje naše šance na úspech. Ak budeme ťahať za jeden povraz verím, že sa nám podarí tento ambiciózny plán naplniť.

Vnímame názor verejnosti

Mňa i poslancov denne kontaktujú obyvatelia, ktorí poukazujú na nedostatky v našom meste. Ich podnety evidujeme a postupne sa ich usilujeme riešiť. Absolvovali sme mnoho stretnutí a verejných prerokovaní a vypočuli sme si rôzne názory zo strany Banskobystričanov. V zozname, ktorý bol na mestskom zastupiteľstve schválený sú uvedené len tie najväčšie investičné zámery. Okrem toho pripravuje aj menšie projekty, ktoré sú dôležité pre jednotlivé mestské časti a samozrejme, budeme pokračovať aj v bežných opravách zlepšujúcich kvalitu života v našom meste. Rovnako nás čakajú aj veľké investície štátu či Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré tiež pomôžu zvýšiť komfort obyvateľov.

Dovoľte mi, aby som vám predstavil priority, na ktorých sme sa s poslancami mestského zastupiteľstva zhodli, a chceli by sme ich zrealizovať počas tohto volebného obdobia. Pre mňa, ako primátora mesta, je zverejnenie tohto zoznamu dôležité aj preto, aby boli obyvatelia informovaní a mohli si dopredu pozrieť, čo sa v ich meste pripravuje a tým naštartovať aj verejnú diskusiu o týchto zámeroch. Zo skúseností viem, že veci sa vždy môžu skomplikovať. Počas najbližších rokov nás čaká veľa projektovej aj realizačnej práce, no verím, že budeme úspešní. Ak sa nám aj nepodarí dokončiť všetky projekty, budeme pracovať na ich dôkladnej príprave, aby ich naši prípadní nástupcovia mohli dotiahnuť do úspešného konca.

Rozvojové priority mesta Banská Bystrica pre volebné obdobie 2018 – 2022

Oblasť dopravy:

Lazovná ulica je jednou z priorít v oblasti dopravy
 1. Rekonštrukcia ciest:
  • Lazovná ulica (Od areálu Slovenky po Medený Hámor, vrátane križovatky)
  • Bakossova ulica
  • Kyjevské nám – Nové Kalište – THK – Kruhový objazd Tajovského
  • Hutná ulica (Štadión Štiavničky)
  • Horná ulica (budova hlavnej pošty – Hungária)
  • Partizánska cesta (budova ústredia Pošty – Prior)
  • Tajovského ulica (Mestský park – križovatka k R1 – amfiteáter)
  • Poľná ulica (smer Malachov)
  • Javornícka ulica
  • Kollárova ulica
  • Kapitulská – Areál Múzea SNP
  • Gaštanová ulica
  • Srnková ulica
  • Bernolákova ulica
 2. Vybudovanie podchodu pre peších a cyklistov – Hušták
 3. Výstavba cesty – ulica na Troskách
 4. Výstavba premostenia potoka Bystrica (OC Point – Štadlerovo nábrežie)
 5. Predĺženie pešej zóny Dolná ulica – Hušták – ESC
 6. Rekonštrukcia podchodu pre peších – Kapitulská ulica
 7. Rekonštrukcia mostného objektu ponad rýchlostnú cestu R1 – Kremnička
 8. Výstavba miniokružnej križovatky ulica Tajovského pri Mestskom parku
 9. Prestavba priesečnej križovatky Medený Hámor na okružnú križovatku
 10. Výstavba chodníka Moskovská rázcestie – Poľná ulica
 11. Výstavba chodníka Kremnička – Krematórium
 12. Výstavba cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová
 13. Výstavba cyklotrasy Hušták – Námestie Slobody – Senica
 14. Výstavba cyklolávky ponad R1 v časti Radvaň
 15. Vybudovanie dopravného ihriska
 16. Zavedenie Bikesharingu na území mesta
 17. Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility mesta
 18. Umiestnenie dopravného technického zariadenia na ochranu pešej zóny
 19. Komplexná rekonštrukcia 24 autobusových zastávok
 20. Výstavba parkoviska Tatranská ulica
 21. Výstavba parkovacích domov na Tatranskej a Kalinčiakovej ulici
 22. Pripraviť návrh parkovacej politiky mesta
 23. Výstavba nového mosta cez Hron do mestskej časti Iliaš
 24. Výstavba mostného objektu cez potok Bystrica – Jakub
 25. Rekonštrukcia mostného objektu – Laskomer
Chceme, aby v meste pribudli ďalšie cyklotrasy

Oblasť urbanizmu:

 1. Architektonicko – urbanistická štúdia okolia multifunkčnej haly v lokalite Pod Ryba
 2. Architektonicko – urbanistická štúdia Námestie Slobody
 3. Architektonicko – urbanistická štúdia „predstaničný priestor – Hlavná stanica“
 4. Architektonicko – urbanistická súťaž návrhov Trieda SNP
 5. Architektonicko – urbanistická súťaž návrhov predĺženie pešej zóny Hušták
 6. Dopravná štúdia Kyjevské námestie (posúdenie križovatky)

Sociálna oblasť:

 1. Revitalizácia a zvýšenie kapacít zariadení sociálnych služieb
 2. Výstavba nájomných bytov

Oblasť životného prostredia a verejných priestorov:

Vizualizácia k plánovanej obnove vnútrobloku Sitnianska – Tatranská
 1. Revitalizácia Mestského Parku
 2. Revitalizácia vnútrobloku Sitnianska – Tatranská
 3. Revitalizácia vnútrobloku Tulská
 4. V spolupráci s Lesmi SR revitalizovať priestor Pod Ryba
 5. Vybudovanie parčíku pri Malej železničnej stanici
 6. Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK
 7. Rekonštrukcia fontány – Národná ulica
 8. Rekonštrukcia fontány – Horná ulica
 9. Rekonštrukcia fontány – Martina Rázusa
 10. Vybudovanie dažďovej kanalizácie – Uľanka
 11. Vypracovanie Adaptačnej stratégie na zmenu klímy
 12. Rekonštrukcia objektu na Rudlovskej ceste – centralizácia činností príspevkovej organizácie ZAaRES
 13. Revitalizácia Kyjevského námestia
Po obnove fontány pred mestským úradom sa zameriame aj na ďalšie

Oblasť školstva:

 1. Rekonštrukcia Materskej školy Strážovská
 2. Rekonštrukcia Materskej Školy Karpatská
 3. Rekonštrukcia Materskej školy 9. mája
 4. Rekonštrukcia 40 odborných učební za základných školách
V materských školách postupne realizujeme projekty na rozšírenie kapacít a zvýšenie energetickej efektívnosti

Oblasť cestovného ruchu a kultúry:

 1. Vybudovanie rozhľadne na Urpíne
 2. Výstavba prístaviska pre vodákov pri Malej železničnej stanici
 3. Vytvorenie Thurzovsko – Fuggerovskej expozície v Barbakane
 4. Vytipovať vhodný priestor pre zriadenie Bábkarského múzea Antona Anderleho
 5. Nadobudnutie areálu Medeného hámra
 6. Vybudovanie skladovej haly pre technické zabezpečenie podujatí
Pri malej železničnej stanici by mala pribudnúť oddychová zóna pre obyvateľov i návštevníkov mesta

Oblasť športu:

 1. Výstavba multifunkčnej športovej haly s využitím na kultúrne podujatia
 2. Výstavba mládežníckeho futbalového štadióna Radvaň
 3. Vybudovanie parkoviska a revitalizácia priestoru v okolí krytej plavárne
 4. Rekonštrukcia zimného štadióna (tribúna B, zázemie, Hala B)
 5. Rekonštrukcia športového areálu a telocvične – ulica na Zábave
 6. Vybudovanie multifunkčného areálu vo vnútrobloku na ul. Podháj
Plaváreň navštevuje množstvo ľudí, a preto chceme tento priestor zrevitalizovať a vybudovať tu parkovisko
26nov

Čestné vyhlásenie

26nov

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

Autor editorAktuality
02nov

Ako sa menila Radvaň za štyri roky

Autor editorBlog

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

AKO SA MENILA RADVAŇ ZA ŠTYRI ROKY

Investovali sme do súvislých opráv chodníkov a ciest. Napríklad: Poľná, Zvolenská, Kúpeľná…

Nechali sme opraviť roky zanedbané mostové dilatácie na Radvanskom moste pri Tescu.

Komplexne sme zrekonštruovali športový areál pri ZŠ Radvanská.

V základnej škole Radvanská sme zriadili novú mestskú škôlku pre 66 detí. Investovali sme aj do obnovy školského areálu.

V spolupráci s Úradom vlády SR a Akadémiou umení sme začali s rekonštrukciou pýchy Radvane – kaštieľa Radvanských.

Kompletne sme zrekonštruovali materskú školu na Radvanskej 28.

Odkúpili sme kotolňu na Kalinčiakovej ulici, ktorú plánujeme prestavať na parkovací dom.

Vyčlenili sme 1,5 milióna eur na výstavbu nového mosta do mestskej časti Iliaš. Most slúži nielen obyvateľom tejto časti mesta, ale využívajú ho aj cyklisti smerujúci na rodinnú cestičku. Naďalej pripravujeme projekt radvanskej cyklotrasycyklolávky, ktorá cyklistov bezpečne prevedie ponad rýchlostnú cestu R1.

Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

02nov

Ako sa menila Fončorda za štyri roky

Autor editorBlog

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

AKO SA MENILA FONČORDA ZA ŠTYRI ROKY

Investovali sme do súvislej obnovy chodníkov:

 • Bagarova
 • Jilemnického
 • Moskovská
 • Okružná
 • Oremburská
 • Stredná
 • Šalgotarjánska
 • Tulská
 • Zelená
 • Okolie Kyjevského námestia

Pokračovali sme v opravách vnútroblokov:

 • Družby 9 – 15 a 7 – 23
 • Jilemnického 38 – 46
 • Moskovská 2 – 30
 • Nálepku 2 – 18
 • Švermova 2 – 5 a 7 – 11

Zrekonštruovali sme schodiská na THK, Tulská – MŠ, Tulská – Boneta a na Spojovej ulici.

Začali sme s výstavbou prvej cyklotrasy centrum – Fončorda (THK) – Podlavice.

Komplexne sme zrekonštruovali roky chátrajúce cesty na Poľnej a Strednej ulici, prepojenie na Mládežnícku ulicu, vrátane otočky autobusov.

Zrekonštruovali sme telocvične v základných školách Moskovská a Spojová.

Pri základných školách Moskovská a Spojová sme vybudovali nové multifunkčné ihriská.

Obnovili sme sedem detských ihrísk na THK, Wolkerovej, Tulskej, Slnečnej, Nešporovej a Internátnej ulici.

Pripravili sme projekt komplexnej revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici, ktorý chceme financovať z fondov Európskej únie. V rámci neho plánujeme opraviť chodníky, osvetlenie a osadiť nové lavičky. Vybudovať nové ihriská a zrevitalizovať zeleň.

Spustili sme výstavbu 150-tich nových parkovacích miest na Tulskej ulici č. 9 – 35 a č. 41 – 59.

Kompletne sme zrekonštruovali Materskú školu na Družby, vďaka čomu bola zvýšená kapacita tejto škôlky. Vymenili sme okná v škôlkach na Šalgotarjánskej, Tulskej a Novej ulici.

Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

31okt

Ako sa menili Podlavice, Skubín, Kostiviarska, Jakub a Uľanka za štyri roky

Autor editorBlog

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

AKO SA MENILI PODLAVICE, SKUBÍN, KOSTIVIARSKA, JAKUB A UĽANKA ZA ŠTYRI ROKY

Podlavice, Skubín:

Začali sme s výstavbou prvej cyklotrasy centrum – Fončorda – Podlavice.

Zrekonštruovali sme oporný múr a oplotenie pri cintoríne.

Investovali sme do výstavby športového areálu pri Základnej škole J. G. Tajovského na Gaštanovej ulici.

Vybudovali sme cvičisko a venčovisko pre psov.

Začali sme s výstavbou parkoviska, vrátane výmeny povrchu vozovky na Povstaleckej ulici. Opravili sme cestu na Závoz v Skubíne.

Kompletne sme zrekonštruovali Materskú školu na Lúčkach.

Kostiviarska, Jakub, Uľanka:

Investovali sme do opravy Materskej školy na Jakubskej ceste (okná, kanalizácia, strecha).

Pripravujeme výstavbu nového mostíka pre obyvateľov Ovocnej ulice.Zrekonštruovali sme oplotenie na futbalovom ihrisku v Jakube.

Začali sme s opravou budovy slúžiacej na stretávanie sa občianskej rady v Uľanke.

Zrekonštruovali sme cestu ku kolónii a na ulici J. Mistríka.

V spolupráci s BBSK sa pripravuje výstavba obchvatu Kostiviarskej. Začiatok výstavby, ktorá bude financovaná z eurofondov je naplánovaný na rok 2019. Tento projekt vyrieši aj neúmernú dopravnú zaťaženosť v Kostiviarskej a v Jakube.

V spolupráci so Slovenskou správou ciest pripravujeme ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov dopravy na ceste 1/59, ktorá znepríjemňuje život obyvateľom našich mestských častí.

Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

30okt

Ako sa menila Rudlová – Sásová za štyri roky

Autor editorBlog

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

AKO SA MENILA RUDLOVÁ – SÁSOVÁ ZA ŠTYRI ROKY

Investovali sme do súvislých opráv chodníkov :

 • Chodníky medzi Rudohorskou a Sitnianskou ulicou
 • Rudohorská 24 – 32
 • Karpatská 1 – 6 popri hlavnej ceste
 • Starohorská 4 – 30
 • Tatranská 13 – 59
 • Beskydská 2 – 8 a 18 – 22
 • Strážovská 1
 • Rudohorská 9 – 11, pri bytovom dome
 • Javornícka 25 – 43
 • Chodník popri Jelšovom hájiku
 • Chodník k poliklinike
 • Schodiská na Krivánskej a Rudohorskej ulici.

Okrem opravy chodníkov chceme zvýšenú pozornosť v ďalšom období venovať práve rekonštrukcii schodísk v Sásovej.

Okrem opravených ciest na Fatranskej, Beskydskej, Karpatskej 4 – 6 a Strážovskej smerom k materskej škole, sme sa sústredili aj na cesty v Rudlovej a Starej Sásovej, kde boli opravené ulice Hašková, Sásovská cesta k družstvu a ulica Pod Bánošom.

Na Rudohorskej ulici sme vybudovali parkovisko pre 120 vozidiel a obnovili povrchy parkovísk na Beskydskej a Karpatskej ulici. Pripravujeme výstavbu viac ako 200 parkovacích miest za Tatranskou ulicou č. 14 – 50 a viac ako 40 miest na Starohorskej ulici. Odkúpili sme aj bývalú kotolňu na Tatranskej ulici, ktorú plánujeme prestavať na parkovací dom.

V Základnej škole Sitnianska sme vybudovali amfiteáter, ktorý bude slúžiť aj na organizovanie kultúrnych podujatí pre verejnosť. V základných školách Sitnianska a Ďumbierska sme dobudovali aj školské športové areály.

Pre sásovské škôlky sme získali viac ako tri milióny eur z eurofondov. Komplexnou rekonštrukciou prešla škôlka na Tatranskej, začali sme s rekonštrukciou škôlok na Strážovskej a na Karpatskej ulici. Z rozpočtu mesta sme investovali aj do škôlky na Sásovskej ceste (výmena okien, podláh, šatní a kúpeľní).

Za posledné štyri roky sme obnovili 14 sásovských detských ihrísk na ulici Gerlachovskej, Ďumbierskej, Krivánskej, Magurskej, Pieninskej, Rudohorskej, Strážovskej, Javorníckej, Tatranskej a na ulici Mateja Bela. Na niektorých ihriskách sme vybudovali aj  fitnes prvky.

Najvyužívanejšiu mestskú telocvičňu na Magurskej ulici sme kompletne zrekonštruovali v roku 2017. Tento rok sme zrekonštruovali aj hokejbalové ihrisko na Rudohorskej ulici.

S obyvateľmi sme prerokovali pripravený projekt obnovy vnútrobloku medzi ulicami Rudohorská – Sitnianska – Tatranská – Strážovská (vrátane ihriska Opavia), ktorého rozloha je takmer 20 000 metrov štvorcových. Celý projekt, v rámci ktorého chceme opraviť chodníky, osvetlenie a osadiť nové lavičky, plánujeme financovať z európskych fondov. Plánujeme vybudovať nové ihriská pre všetky vekové kategórie a zrevitalizovať zeleň.

Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

 

 

29okt

Ako sa menilo centrum za štyri roky

Autor editorBlog

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

AKO SA MENILO CENTRUM ZA ŠTYRI ROKY

Investovali sme do súvislých opráv chodníkov a ciest. 

V Parku pod Pamätníkom sme vybudovali korčuliarsku dráhu, vymenili mestský mobiliár a verejné osvetlenie.

Pripravujeme výstavbu nového parčíka pri malej železničnej stanici s prístaviskom pre vodákov.

V Základnej škole Bakossova sme zriadili novú mestskú škôlku pre 44 detí. Investovali sme aj do obnovy školského areálu.

Za posledné štyri roky sme obnovili v centre mesta šesť detských ihrísk na SNP pri ZŠ, Tr. SNP pri Štatistickom úrade, Bakossova 31, Golianova pri ZŠ, Hviezdoslavova 35 a na ulici A. Matušku.

Kompletnou rekonštrukciou prešiel Robotnícky dom, do ktorého sa po rokoch opäť vrátil život.

Pripravujeme projekt rekonštrukcie zimného štadióna, na ktorý sme získali dotáciu Úradu vlády SR vo výške 1,5 milióna eur. (tribúna B, šatne, vstup, osvetlenie, ozvučenie).

Komplexne sme zrekonštruovali športový areál pri Základnej škole Slovenského slobodného vysielača.

Na obnovu Námestia SNP (dlažba, osvetlenie) sme vyčlenili sumu 100 000 eur.

Oživili sme park pred mestským úradom, v ktorom onedlho pribudne nová fontána. Obnovili sme aj nefunkčnú fontánu pred Barbakanom. Chceme pokračovať v obnove parčíkov pred Hungariou a v Národnej ulici, vrátane obnovy historických fontán.

Pripravili sme projekt komplexnej revitalizácie mestského parku, ktorý bude financovaný z eurofondov. Vďaka tomu opravíme chodníky, vymeníme lavičky, smetné koše a verejné osvetlenie. Vybudujeme nové detské ihrisko a kamerový systém.

 Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

 

 

 

24okt

Ján Nosko: Pragmatický prístup k hazardu prináša riešenia

Autor editorBlog

Počas posledných mesiacov v Banskej Bystrici výrazne rezonovala problematika vysokej koncentrácie herní na sídliskách. Zlá situácia je najmä v doteraz bezpečnej mestskej časti Fončorda, konkrétne na ulici Družby. Obyvatelia spomínanej ulice sa obávajú najhoršieho, a preto sme sa k danej téme niekoľkokrát stretli. Fončorďania poukázali najmä na skutočnosť, že na malom území sú vedľa seba umiestnené štyri herne, v okolí ktorých sa pohybujú drogovo závislí či iné podozrivé osoby.

Situácia bola vážna

Na zasadnutí občianskej rady Fončorda som si osobne vypočul mnoho sťažností obyvateľov, ich každodenné negatívne skúsenosti a poukázanie na znížený komfort bývania. Veľa podnetov mi prišlo aj e-mailom či prostredníctvom sociálnych sietí. Aj keď nám súčasná legislatíva úplne zviazala ruky, a ako mesto nemáme žiadnu zákonnú možnosť regulovať množstvo herní a ich umiestnenie na našom území, táto situácia nám nie je ľahostajná.

Bolo potrebné konať

Hneď po zasadnutí občianskej rady som kontaktoval zástupcov všetkých prevádzok herní na ulici Družby a dohodol si s nimi osobné stretnutie. Taktiež som bezodkladne oslovil zástupcov Asociácie zábavy a hier a pozval som ich do Banskej Bystrice na predmetné rokovanie. Spoločné stretnutie sa uskutočnilo 13. septembra 2018. Musím povedať, že rokovanie bolo konštruktívne. Aj samotní prevádzkovatelia herní si uvedomili vážnosť vzniknutej situácie a potrebu jej riešenia.

Veci netreba odkladať

Prvé opatrenia na sídlisku sme podnikli hneď po stretnutí s obyvateľmi. Rokovali sme s Okresným riaditeľstvom policajného zboru. Aj napriek tomu, že na obvodnom oddelení evidujú len jednu udalosť týkajúcu sa údajnej streľby na sídlisku, vnímajú vážnosť situácie a prisľúbili nám súčinnosť.  Spolupracujeme aj s mestskou a štátnou políciou, ktorá sleduje podnety od Banskobystričanov prostredníctvom novo zriadenej e-mailovej adresy druzby@banskabystrica.sk. ZAaRES zabezpečil strihanie kríkov, aby sa tmavé priestory presvetlili a naše Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí sa priamo v teréne stretlo s obyvateľmi. Na základe toho sme pred vchodom do bytového domu Družby 25 zrealizovali výmenu svietidla, ktoré zabezpečuje priestorový rozptyl svetla. V podobnom duchu bola realizovaná výmena aj pri bytovom dome č. 10 a Družby 16 pri garážach. Pri herni ROYAL sme jedno svietidlo zamenili za dve a hneď po dodaní objednaných LED svietidiel dôjde k ďalším zmenám  pred vchodom č. 27 a pri detskom ihrisku nad bytovým domom č. 16.

Došlo k zásadným zmenám

Prednedávnom došlo k zatvoreniu herne priamo na námestí a v lete bola zatvorená aj herňa na Rudohorskej ulici v Sásovej. Ani nie po mesiaci aktívnej spolupráce s prevádzkovateľmi a po množstve rokovaní  so zástupcami Asociácie zábavy a hier došlo k zásadným zmenám, ktoré výrazne zlepšia aj situáciu obyvateľov na Fončorde. Z pôvodných štyroch herní sú na ulici Družby už len tri, nakoľko jeden z prevádzkovateľov už ukončil svoju činnosť v tejto lokalite. Včera, 17. októbra 2018, oznámili zástupcovia herne EXCEL, že za existujúcej situácie a po rokovaniach s vedením mesta a Asociáciou zábavy a hier sa rozhodli svoju prevádzku ukončiť bez náhrady k 31. decembru 2018. Ide o herňu, na ktorú obyvatelia najviac poukazovali.

Na záver…

Z vyššie uvedeného vyplýva, že len znalosť legislatívy, aktívne rokovania, pragmatický prístup a racionálny pohľad na problematiku hazardu dokážu priniesť skutočné riešenia pred iracionálnymi, predvolebnými populistickými vyhláseniami a sľubmi, ktoré ešte nikdy a nič nevyriešili.

 

 Previous  All works Next