Loading...
26nov

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

Autor editorAktuality
26sep

Pozrite si môj volebný program

Autor adminAktuality

Dnes som predstavil svoj volebný program na roky 2018 – 2022. Ak Vás zaujímajú naše priority, nájdete ho na stiahnutie TU

15aug

Po dlhých rokoch sme blízko k výmene mosta v Iliaši

Autor adminAktuality

Na stretnutí s Iliašanmi

Banská Bystrica, 15. august 2018 – Obyvatelia mestskej časti Iliaš dlhodobo upozorňujú na katastrofálny stav jediného prístupu k ich domovom. Nevyhnutnú údržbu iliašskeho mosta zabezpečuje spravidla správca miestnych komunikácií. Po štyridsiatich rokoch si však zaslúži výmenu. Preto začalo vedenie mesta už pred dvomi vyvíjať kroky vedúce k výstavbe novej mostovej konštrukcie spĺňajúcej kritériá 21. storočia. V súčasnosti má samospráva vyčlenené finančné prostriedky a aktuálne aj ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektu, s ktorým primátor Ján Nosko v uplynulých dňoch podpísal zmluvu. Včera o tom informoval Iliašanov na spoločnom stretnutí.

Mestu v roku 2016 hrozilo, že bude musieť starý most odkúpiť od Správy štátnych hmotných rezerv za viac ako 101 000 eur. Vedenie mesta preto iniciovalo stretnutia s vedením SŠHR, v rámci ktorých sa podarilo vyrokovať výhodné podmienky. Spočívali v podpísaní Darovacej zmluvy a bezodplatnom odovzdaní mosta do vlastníctva samosprávy. Následne sa mohli začať  reálne kroky k odstráneniu nevyhovujúceho prístupu do Iliaša.

„Som presvedčený, že výmena mosta v Iliaši je krok nevyhnutný, aj keď finančne náročný. Napriek tomu, že ide o malú mestskú časť s nízkym počtom obyvateľov, viem, že naše rozhodnutie investovať do štyridsať rokov neriešeného problému je správne. Odhadovaný rozpočet nákladov na realizáciu stavby vrátane stavebného dozoru vyčíslili odborníci na  1 584 200 eur. Vďaka dobrému hospodáreniu sa nám financie na výmenu celého mosta podarilo vyčleniť z Fondu minulých rokov. Verím, že po ukončení všetkých procesov sa obyvatelia Iliaša konečne po viac ako štyridsiatich rokoch dostanú komfortne k svojim domovom,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Náročný proces verejného obstarávania

Vzhľadom k rozsahu celej investičnej akcie bola kvalitná príprava veľmi náročná a zdĺhavá. Odborné útvary MsÚ museli pripraviť stovky strán dokumentácie a zmluvných podmienok tak, aby sa do budúcna minimalizoval vznik potenciálnych problémov a ťažkostí.

Skôr ako sme mohli  pristúpiť k obstaraniu dodávateľa, bolo nevyhnutné spracovať projektový zámer, odkonzultovať ho s odbornými útvarmi mestského úradu, identifikovať dotknuté pozemky a siete a zabezpečiť všetky potrebné vyjadrenia. Ďalším krokom bolo vyhotovenie štúdie realizovateľnosti, zapracovanie pripomienok a vypracovanie predbežného odhadu rozpočtu. Po spracovaní štúdie realizovateľnosti sme  začiatkom roka 2017 začali s prípravou podkladov pre verejné obstarávanie,“ dopĺňa Martin Vyleťal, vedúci Odboru rozvojových aktivít mesta.

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28. augusta 2017. Už len fakt, že sa realizovalo v troch kolách značí, že išlo z časového hľadiska o ťažký proces. Keďže verejná súťaž bola vyhlásená podľa postupu, ktorý sa nazýva tzv. Žltý FIDIC, vysúťažený zhotoviteľ bude zodpovedný nielen za naprojektovanie, ale aj vybudovanie celého diela.  Suma projektu po verejnom obstarávaní je vo výške 1 407 780 eur.

 „Povinnosťou zhotoviteľa bude spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, zabezpečiť inžiniering, územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizovať stavbu vrátane kolaudačného rozhodnutia. Predpokladáme, že ak nenastanú žiadne ďalšie komplikácie, právoplatné stavebné rozhodnutie získame na prelome rokov 2018/2019. Následne bude možné v prvej polovici nasledujúceho roka začať s komplexnou výmenou starého nevyhovujúceho mosta za nový,“ dopĺňa prednosta MsÚ Martin Adamec.

História mosta v Iliaši

Niekdajší most na rieke Hron, ktorý spájal mesto s Iliašom odplavila povodeň v roku 1974. V tom čase poskytol štát Banskej Bystrici dočasný oceľový most, ktorý slúžil až do roku 2000.  Následne prenajala Správa štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR) mestu inú mostovú súpravu. Platnosť nájomnej zmluvy sa niekoľkokrát predlžovala, menila sa výška nájmu a  s niekoľkými dodatkami trvala do 31. decembra 2016.

08aug

Petičný hárok – Začal som zbierať podpisy

Autor adminAktuality

V novembrových komunálnych voľbách kandidujem za primátora ako nezávislý a nestranícky kandidát, a z tohto dôvodu zbieram podpisy Banskobystričanov.

Rád by som Vás poprosil o pomoc tak, že ma podporíte svojim podpisom. Podpísaný petičný hárok, prosím, doručte poštou na moju adresu: MUDr. Ján Nosko, Nám. Š. Moysesa 2B, 97401 Banská Bystrica.

Ak máte väčšie množstvo podpisov, napíšte mi a prídem si ich vziať osobne. Vážim si každý jeden podpis, ktorý mi venujete.

Ďakujem za Vašu podporu. 

Ján Nosko

PETIČNÝ HÁROK NA STIAHNUTIE TU

 

07aug

Ján Nosko: Kandidovať za primátora budem aj v novembrových komunálnych voľbách

Autor adminAktuality

„Chcem dokončiť rozbehnuté projekty“

Banská Bystrica, 7. augusta 2018 – Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko sa v novembrových komunálnych voľbách bude opätovne uchádzať o pozíciu primátora. Chce nadviazať na rozbehnuté projekty a pokračovať v obnove ciest a chodníkov, škôl a škôlok, podpore športu a v riešení parkovania. Kandidovať bude ako nezávislý kandidát a kampaň bude financovať prostredníctvom transparentného účtu.

Banská Bystrica sa doteraz nikdy nerozvíjala tak intenzívne ako za posledné štyri roky. Okrem desiatok konkrétnych výsledkov sa nám podarilo pohnúť aj s takými problémami, ktoré neboli riešené desaťročia. Vyše tridsať rokov strašil v našom meste nedostavaný skelet autobusovej stanice. Vďaka našej súčinnosti najväčšieho strašiaka nahradila najmodernejšia autobusová stanica na Slovensku,“ uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Za najväčšie úspechy uplynulých štyroch rokov označil aj súvislú obnovu ciest a chodníkov, získavanie mimorozpočtových zdrojov, rekonštrukcie materských škôl, a tiež výraznú podporu športu a kultúry v meste.

Banská Bystrica je zároveň v oveľa lepšej finančnej kondícii. Napriek tomu, že sa pracuje na veľkých projektoch, vedeniu mesta sa podarilo znížiť dlh oproti roku 2014 v percentách o viac ako polovicu, z 33 percent na 16 percent, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje viac ako päť miliónov eur. Z mimorozpočtových zdrojov sa vedeniu mesta podarilo získať 20 miliónov eur, čo je oproti minulému volebnému obdobiu 6-násobne viac. Financie putovali napríklad na opravu kaštieľa Radvanských a Robotníckeho domu, na výstavbu športovísk, rekonštrukciu a rozširovanie kapacít škôlok či obnovu detských jaslí.

Primátor ocenil konštruktívnu spoluprácu s poslancami aj s kolegami. „Za to, že sa nám Banskú Bystricu podarilo výrazne posunúť dopredu patrí poďakovanie najmä poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí hľadali konštruktívne riešenia, a tiež zamestnancom mestského úradu, ktorí odviedli poctivú prácu.“

Podľa primátora hlavným dôvodom, prečo sa rozhodol opätovne kandidovať je, že chce dokončiť začaté projekty. „Určite chceme pokračovať v súvislej obnove ciest a chodníkov, opravách škôlok a škôl, ale tiež máme s mojím tímom pripravené projekty na obnovu kultúrnych pamiatok.“ Veľmi dôležitou súčasťou programu na ďalšie štyri roky bude podľa primátora riešenie parkovania. Ján Nosko chce aj naďalej podporovať šport a budovanie športovísk. Nebudú chýbať nové cyklotrasy, projekty ktorých má už mesto pripravené. Dôležitou prioritou bude starostlivosť o zeleň, ale aj riešenie odvozu odpadu. Primátor chce v budúcom volebnom období riešiť aj oblasť sociálnych služieb vrátane nájomného bývania.

Ján Nosko, tak ako pred štyrmi rokmi, bude kandidovať ako nezávislý kandidát a hneď v deň ohlásenia kandidatúry začína so zbieraním podpisov. Financovanie kampane bude prebiehať prostredníctvom transparentného účtu, teda každý Banskobystričan a Banskobystričanka si bude môcť pozrieť príjmy aj výdavky kampane. „Chcem naďalej rozvíjať naše krásne mesto a tak ako doteraz, budem do toho dávať srdce,“ uzavrel primátor Ján Nosko.

06aug

Situáciu v doprave vnímame ako vážny problém, preto konáme

Autor adminAktuality

Treba sa pripraviť na dopravné obmedzenia na Huštáku

V rámci realizácie stavby OC POINT na Nám. Hurbana Vajanského plánuje dodávateľ realizovať stavebné úpravy existujúcej komunikácie. Zmeny budú súvisieť s organizáciou motorovej, pešej i cyklistickej dopravy. Úprava bude realizovaná v úseku
od križovatky s Ul. Janka Kráľa po malú okružnú križovatku pri ESC. Z uvedeného dôvodu bude doprava z Nám. Hurbana Vajanského dočasne presmerovaná na novú komunikáciu  vybudovanú okolo objektu OC POINT. Práce budú realizované od 8. augusta a potrvajú približne jeden mesiac. 

Vedenie mesta vníma situáciu v doprave ako vážny problém. Počet automobilov neustále narastá, doprava sa zahusťuje, čo spôsobuje v ranných a poobedňajších špičkách zápchy v lokalitách na Huštáku, pri bývalom areáli Slovenky, kruhovom objazde na Tajovského ulici a iných.

V predchádzajúcich obdobiach nevenovalo mesto dopravnej infraštruktúre dostatočnú pozornosť. Stavebnému rozvoju nepredchádzali dôsledné dopravné prieskumy, analýzy a opatrenia, čo sa teraz prejavuje v plnej miere. Na zlepšenie dopravnej situácie v meste sme si pred dvoma rokmi dali vypracovať kapacitné posúdenia 16 vybraných križovatiek s návrhom konkrétnych riešení. Výsledky teraz aplikujeme do technických štúdií. V dvoch alternatívach máme vyhotovenú štúdiu okružnej križovatky pri Slovenke, ako aj štúdiu realizovateľnosti zobojsmernenia komunikácie Ul. Na Troskách. V súčinnosti s BBSK a s dopravnými odborníkmi zároveň overujeme možnosti stavebných úprav okružnej križovatky na Tajovského ulici,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Obchodné centrum OC Point sa nachádza pri vstupe do mestskej pamiatkovej rezervácie, čo je pre mesto strategický priestor. Preto pred samotnou realizáciou odborné útvary MsÚ aktívne posudzovali a pripomienkovali predkladané projekty investora. Náročnosť prostredia si vyžiadala viacnásobnú úpravu projektovej dokumentácie z hľadiska urbanisticko-dopravného  i architektonického riešenia obchodného centra.

Najväčším problémom na Huštáku z hľadiska dopravy je úrovňové križovanie intenzívneho pohybu chodcov a automobilovej dopravy na viacerých miestach, čo negatívne vplýva na plynulosť i bezpečnosť premávky. Z uvedeného dôvodu je vysoko aktuálny návrat k pôvodnému zámeru z čias realizácie ESC, a to k vybudovaniu podchodu pre chodcov a cyklistov pod malou okružnou križovatkou. Ide však o komplikované územie s  množstvom inžinierskych sietí a iných obmedzení. Mesto preto zadalo špecializovanej projektovej kancelárii vypracovanie overovacej štúdie, ktorej cieľom je zistiť, či a za akých podmienok je výstavba podchodu vôbec možná,“ dopĺňa vedúci Odboru územného plánovania a architekta mesta MsÚ Vladimír Letovanec. 

Pripravované stavebné úpravy a zmeny organizácie dopravy na Nám. Hurbana Vajanského v súčasnosti vedú k zmenšeniu plôch pre motorovú dopravu v prospech plôch pre chodcov, cyklistov a verejnú zeleň, čím prispejú aj k čiastočnému upokojeniu dopravy.

02aug

Fončorďania, príďte rozhodnúť o vnútrobloku na Tulskej ulici

Autor adminAktuality

Verejná prezentácia revitalizácie vnútrobloku Tulská – Moskovská

Po verejnej prezentácii revitalizácie vnútrobloku v Sásovej, pozýva vedenie mesta na predstavenie podobného projektu na Fončorde. V lokalite medzi Tulskou ulicou, Moskovskou ulicou a Kyjevským námestím by mohla vzniknúť na ploche približne 14 000 metrov štvorcových atraktívna voľnočasová zóna pre rôzne vekové kategórie. Všetci obyvatelia sú vítaní 9. augusta 2018 o 18:00 hod. v jedálni Základnej školy Moskovská.

Riešené územie je vymedzené obytnými blokmi Tulská 1 – 11 a Tulská 13 – 35. Keďže ide o rozsiahly vnútroblok, kde je v súčasnosti umiestnených niekoľko detských herných prvkov a nevyhovujúce asfaltové plochy napríklad na basketbal, revitalizáciu mesto plánuje financovať z eurofondov.

Športoviská sú zastaralé, v celom priestore nie je veľa možností skryť sa do chládku a chýba potrebný mobiliár. Našou snahou je vybudovať športoviská pre deti každého veku, ale aj komunitné záhrady, ktoré sú v zahraničí obľúbeným miestom stretávania sa susedov. V projekte sa zameriavame aj na rekonštrukciu havarijných chodníkov, pridávame prvky tienenia s výsadbou vysokej zelene. Verím, že aj v tejto žiadosti o eurofondy budeme úspešní a priestor sa nám podarí pre obyvateľov Fončordy zrevitalizovať,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Predpokladaný termín predkladania žiadosti o NFP vo výške 800 000 eur v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu je október 2018. „Verím, že napriek dovolenkovému obdobiu príde vyjadriť svoj názor čo najviac Fončorďanov. Všetkých pozývam,“ dopĺňa Nosko.

30júl

Multifunkčné ihrisko budujeme aj v Podlaviciach

Autor adminAktuality

Zatiaľ čo sa na budovaní multifunkčného športového areálu pri Základnej škole Radvanská 1 intenzívne pracuje, v rukách stavebníka je už aj torzo nevyhovujúceho športoviska pri ZŠ Gaštanová v Podlaviciach. Po ukončení stavebných prác budú môcť žiaci a verejnosť využívať bežecký ovál s rozbehovou dráhou a doskočiskom, priestor pre vrh guľou, zahrať si tenis, volejbal, basketbal, hádzanú či malý futbal. Projekt počíta po verejnom obstarávaní s finančnými prostriedkami vo výške 200 000 eur.

Absencia viacúčelového športoviska v mestskej časti Podlavice, ktoré by zodpovedalo súčasným požiadavkám a normám bude čoskoro minulosťou. Po vysúťažení zhotoviteľa a získaní potrebných stavebných povolení sa práce rozbehli aj na výstavbe nového športového komplexu, ktorý nahradí zarastený nevyužívaný areál základnej školy.

V myšlienke Európskeho mesta športu pokračujeme aj tento rok, a to nielen vyčlenenými financiami na podporu športových klubov a podujatí vo výške 1 300 000 eur, ale aj ďalšími významnými investíciami do športovej infraštruktúry. Na chátrajúcom športovisku v Podlaviciach je v súčasnosti takmer nemožné vykonávať športovú činnosť. Projekty na vybudovanie nového multifunkčného priestoru vyzerajú dobre, preto verím, že výsledok bude stáť za to. Všetci obyvatelia  a žiaci ho budú môcť využívať na loptové hry, bežecké aktivity či posilňovanie tela,“ objasňuje primátor mesta Ján Nosko.

V rámci stavebných úprav dôjde k odstráneniu pôvodných betónových obrubníkov, antukového a trávnatého povrchu. Následne stavebník vykoná pozemné práce nevyhnutné pre realizáciu stabilizačných a podkladových vrstiev. Ihrisko bude oplotené.

Na záver bude osadené základné športové vybavenie ihriska, stĺpiky a siete na volejbal i tenis, basketbalové koše a bránky na hádzanú či malý futbal. Potrebné prvky nebudú pevne zabudované do zeme, aby sme docielili multifunkčnosť ihriska. Suma projektu pred verejným obstarávaním bola vyčíslená na približne 290 000 eur. Súťažou sa nám podarilo ušetriť cca 90 000 eur,“ dopĺňa prednosta  MsÚ Martin Adamec.

V roku 2017, keď niesla Banská Bystrica titul Európske mesto športu predstavovala celková investícia do športu sumu 2 586 000 eur. Okrem podpory športových klubov a združení formou dotácií sa zrealizoval projekt korčuliarskej dráhy, podarilo sa obnoviť telocvičňu na Magurskej ulici, ďalšie športové areály pri Základných školách Ďumbierska, Slobodného slovenského vysielača, Sitnianska, Trieda SNP a pod.

23júl

Keď spolupráca prinesie konkrétne výsledky

Autor adminAktuality

Nadviazanie partnerskej spolupráce medzi Banskou Bystricou a druhým najstarším mestom v Nemecku Augsburgom v apríli tohto roka vyústilo do realizácie spoločného medzinárodného projektu. Banícku históriu viacerých miest bude mapovať Európska Fuggerovská cesta, ktorá  by mohla byť spustená začiatkom roka 2019.

Nádejný projekt Európskej Fuggerovskej cesty začal napredovať po stretnutí primátorov Banskej Bystrice a  Augsburgu. Pridať  by sa mali ďalší partneri, rakúske mestá Schwaz a Hall či taliansky Sterzing.

Banská Bystrica sa hlási k svojim stredovekým priemyselným tradíciám thurzovsko-fuggerovského obdobia. Preto som rád, že naša pracovná cesta do Augsburgu naštartovala proces, v rámci ktorého sme dostali pozvanie spolupracovať na tomto unikátnom cezhraničnom projekte. Pôjde o aplikáciu, ktorá bude mapovať a propagovať banícku a medenú históriu všetkých partnerov a nadväzovať na ďalšie aktivity,“ objasňuje primátor Ján Nosko.

Banská Bystrica bude môcť spájať históriu so súčasnosťou práve vďaka aktivitám, ktoré počas trvania projektu zorganizuje. Napríklad formou obľúbeného mestského podujatia Potulky mestom na tému „Po stopách Fuggera“ alebo výstavami v priestoroch Radnice.

„Zároveň do projektu zapojíme aj banskobystrické inštitúcie, ktoré sa zaoberajú skúmaním tohto obdobia a pomôžu s prípravou materiálu,“ dopĺňa Nosko.

Vedenie mesta chce naštartovanou spoluprácou zároveň vyvíjať aktivity k záchrane historickej časti mesta spojenej s Thurzovsko-Fuggerovskou spoločnosťou, Medeným hámrom.

19júl

O výmene kremačných pecí sa rozpráva už viac ako desať rokov, my začíname konať

Autor adminAktuality

Mesto po 40 rokoch začína so stavebnými prácami a výmenou kremačných pecí v banskobystrickom krematóriu

Dvojročná príprava podkladov k skvalitneniu banskobystrického Krematória v mestskej časti Kremnička sa dočkala reálnych krokov. V utorok, 17. júla 2018 podpísalo vedenie mesta a riaditeľ Záhradníckych a rekreačných služieb zmluvu s vysúťaženým zhotoviteľom na rekonštrukciu krematória. Ten začne už od budúceho týždňa s potrebnými stavebnými prácami a následne výmenou dvoch štyridsaťročných kremačných pecí, ktoré sú v havarijnom stave. Výška investície predstavuje po verejnom obstarávaní sumu 1 045 000 eur.

Kremačné pece dnes fungujú  v prevádzkyschopnom stave už len vďaka pravidelnej generálnej údržbe, no aj tá je z roka na rok náročnejšia. Nie každý vie staré mechanizmy opraviť, problém je aj v nákupe náhradných dielov. Výmena pecí je preto nevyhnutná.

Celkový  zámer výmeny kremačných pecí, ktoré sú v havarijnom stave sme začali pripravovať už koncom roka 2016. Som rád, že napriek časovo náročnej príprave podkladov a zdĺhavému procesu verejného obstarávania sa nám po dvoch rokoch podarilo dospieť k podpísaniu zmluvy s vysúťaženým dodávateľom. O výmene kremačných pecí sa rozpráva už viac ako desať rokov. Dovolím si tvrdiť, že už dnes je neskoro a ide o investíciu päť minút po dvanástej,“ konštatuje primátor Ján Nosko.

Zhotoviteľ zodpovedá za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby s podrobnosťami realizácie projektu. Pred samotnou výmenou pecí zabezpečí v objekte krematória nevyhnutné stavebné práce. Následne pôjde o dodanie a inštaláciu dvoch kremačných liniek s riadiacim systémom, softvérom a aplikáciou pre funkčnosť dodaných technológií, vrátane zabezpečenia bezplatného servisu.

Po počiatočných stavebných úpravách sa bude konkrétna výmena pecí realizovať počas prevádzky krematória. Keď sa prvá pec uvedie do činnosti, začne sa demontovať druhá. Predpokladané ukončenie prác je jeseň 2018. Keďže ide o staré mechanizmy a priestory, všetko závisí aj od prípadných neočakávaných problémov, ktoré sa vyskytnú,“ objasňuje Ivan Šabo, riaditeľ mestskej príspevkovej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby, ktorá má Krematórium v Kremničke vo svojej správe.

Záručná doba na celkové dielo je päť rokov, pričom zhotoviteľ podľa zmluvy zabezpečí počas celého obdobia bezplatný servis a prehliadky tak, aby nebola obmedzená prevádzka krematória.

Financovanie projektu bude zabezpečené vďaka čerpaniu úveru, ktorý bol schválený na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Stav verejných financií mesta je dobrý a patríme k najmenej zadlženým krajským mestám. Oproti roku 2014 sa  nám podarilo znížiť zadlženosť Banskej Bystrice o polovicu, preto jej finančnej kondícii tento úver vôbec neublíži,“ dopĺňa prednosta MsÚ Martin Adamec.

 Previous  All works Next