Loading...
02nov

MŠ Radvanská 28 je už v rukách stavebníka

Autor adminAktuality

Banská Bystrica, 2. november 2017 – Napriek počiatočným problémom s vysúťaženým dodávateľom stavebných prác, začína mesto aj s rekonštrukciou tridsaťročnej Materskej školy Radvanská 28. Vďaka získaným nenávratným finančným prostriedkom (NFP) z Operačného programu Kvalita životného prostredia, investuje samospráva do jej komplexnej obnovy po verejnom obstarávaní cca 876 500 eur. Ďalších 100 000 eur pôjde z mestského rozpočtu na skvalitnenie a opravy vnútorných priestorov. Zároveň sa v týchto dňoch do predčasného užívania uviedla MŠ Na Lúčkach. Malí škôlkari sa do nej vrátia už v pondelok, 6. novembra 2017.  

Zastaralú Materskú školu Radvanská 28 tvoria štyri pavilóny a spojovacie chodby. Navštevuje ju približne 130 detí, ktoré sú rozdelené do šiestich tried. Prvých škôlkarov privítala v septembri 1987. Spolu s MŠ Tatranská a MŠ Na Lúčkach tvorí trojicu  škôlok, na ktoré mesto získalo v závere minulého roka NFP vo výške viac ako 3 000 000 eur. Čulý stavebný ruch sa tak v najbližšom období začne aj v Radvani.

Som rád, že po komplikovanom výbere stavebníka v procese verejného obstarávania, môžeme začať s rekonštrukciou ďalšej materskej školy. Začiatkom týždňa sme ju odovzdali do rúk zhotoviteľa. Čoskoro začneme so sťahovaním škôlkarov, ktorí nájdu dočasné útočisko v priestoroch MŠ Radvanská 26 a MŠ Tulská 25,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Projekt rekonštrukcie materskej školy sa zameriava na zateplenie objektu, výmenu okien, dverí, osvetlenia, komplexnú obnovu vykurovacieho systému a systému distribúcie teplej vody i inštaláciu inteligentného systému núteného vetrania s rekuperáciou. Uzatvorením terasy vznikne nový vnútorný priestor. Počíta sa aj s vybudovaním bezbariérových vstupov do pavilónov s ochranným zábradlím či zabudovaním vonkajších žalúzií zabraňujúcich ochladzovaniu a prehrievaniu priestorov.

Podľa harmonogramu začne stavebník v priebehu novembra s obnovou vnútorných priestorov. Vonkajšie stavebné práce bude realizovať v jarných mesiacoch v budúcom roku.  Zrealizovaním projektu prispejeme k zlepšeniu energetickej hospodárnosti materskej školy a znížime náklady na jej prevádzku. Ušetrené financie budeme môcť investovať do ďalšieho rozvoja škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,“ dopĺňa Nosko.

25okt

Pokračujeme v obnove športovísk

Autor adminAktuality

Banská Bystrica, 25. október 2017 – Počas roka 2017 je Banská Bystrica držiteľom významného titulu Európske mesto športu. Pri tejto príležitosti sa samospráva rozhodla vytvoriť ešte lepší priestor na športovanie pre všetky vekové kategórie obyvateľov. Po obnove areálov pri základných školách na Ďumbierskej a Sitnianskej ulici, realizuje mesto ďalšie projekty, ktoré budú prospešné pre žiakov i širokú verejnosť. Dokončenia sa dočkala aj telocvičňa na Magurskej ulici v Sásovej, ktorú čoskoro otvoria.

Už v týchto dňoch sú práce pri Základnej škole Slobodného slovenského vysielača v plnom prúde. Vďaka financiám z mestského rozpočtu vo výške 124 000 eur sa vonkajšie ihrisko s asfaltovou plochou na Šoltésovej ulici už čoskoro zmení na multifunkčné s umelou trávou. Nakoľko je v tesnej blízkosti školy priamo v centre mesta, poslúži počas vyučovania žiakom a  v popoludňajších hodinách verejnosti. Práce by mali byť ukončené ešte tento rok.

„Mesto obnovuje aj existujúce multifunkčné ihrisko pri Základnej škole Trieda SNP, kde meníme nevyhovujúcu trávnatú plochu. Výška investície je 30 000 eur. Do konca tohto roka, ak to poveternostné podmienky dovolia, sa zameriame aj na vybudovanie nového ihriska v areáli Základnej školy Spojová. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie a následne začneme s realizáciou,“ uviedol primátor mesta Ján Nosko.

Od júla 2017 prešla rozsiahlou rekonštrukciou aj telocvičňa v bývalej Základnej škole na Magurskej ulici, ktorá je v správe Záhradníckych a rekreačných služieb. V minulosti slúžila najmä futbalistom či volejbalistom. Po obnove vzniknú vhodné podmienky aj na basketbal, florbal či tenis.

„Počas štyroch mesiacov došlo k výmene osvetlenia a plastových okien, ktoré predstavujú energetickú úsporu. Rekonštrukcia priniesla aj kvalitnejšiu podlahu, ktorá má certifikovaný gumený povrch s odpruženým základom. Budúci rok sa chceme zamerať na dovybavenie telocvične športovým náčiním, opravu strechy, chodieb a šatní,“ hovorí Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u.

Telocvičňa na najväčšom banskobystrickom sídlisku bola postavená pred tridsiatimi rokmi. Od vtedy sa do nej neinvestovali žiadne finančné prostriedky, čo sa odrazilo na jej stave.

„Budova nespĺňala podmienky na športovú činnosť a bola v nej nízka teplota aj napriek vykurovaniu.  To je dôvod, prečo sme sa rozhodli  z mestského rozpočtu vyčleniť viac ako 200 000 eur na jej opravu. Som rád, že  spolu s financiami spoločnosti ZAaRES vo výške 10 000 eur sa podarilo obnoviť ďalší športový areál, ktorý poslúži Banskobystričanom,“ hovorí prednosta MsÚ Martin Adamec.

Zrekonštruovaná telocvičňa bude k dispozícii denne od 8:00 hod. do 22:00 hod. Záujemcovia o prenájom môžu kontaktovať spoločnosť Záhradnícke a rekreačné služby (www.zaaresbb.sk). Nové priestory oficiálne otvoria už túto sobotu, 28. októbra 2017. Prvým podujatím bude futbalový turnaj, na ktorom sa predvedie osem družstiev s hráčmi narodenými v roku 2007 a mladšími.

18okt

Začali sme s obnovou najzanedbanejších ciest a chodníkov

Autor adminAktuality

Banská Bystrica, 18. október 2017 – Zvolenská cesta a Poľná ulica patria k najvyťaženejším a najzanedbanejším miestnym komunikáciám (MK) v Banskej Bystrici. Na ich žalostný stav už dlhodobo poukazujú aj samotní Banskobystričania. Zvýšený pohyb robotníkov a stavebných mechanizmov je znakom toho, že sa lokality po desiatkach rokov dočkajú súvislej obnovy. Na realizáciu prác vyčlenila samospráva prostriedky z prebytku rozpočtu za rok 2016. Investícia predstavuje po verejnom obstarávaní sumu 1 600 000 eur. V prípade priaznivého počasia by mali byť oba úseky hotové do konca tohto roka.   

Zhotoviteľ začína v týchto dňoch so stavebnými prácami na Poľnej ulici, kde je plánovaná obnova úseku od svetelnej križovatky s Nám. Ľudovíta Štúra po križovatku s Moskovskou ulicou. Súvislých opráv sa  postupne dočká aj „východná“ časť Zvolenskej cesty v úseku od predajcu automobilov AAA auto po predajňu Hyundai. Obyvatelia by sa mali pripraviť aj na dopravné obmedzenia.

Ide o zanedbané úseky, na ktoré sme dostávali od Banskobystričanov, ale aj podnikateľov sídliacich na Zvolenskej ceste, najviac podnetov. Patria k frekventovaným mestským tepnám a súvislá obnova na nich nebola vykonaná desiatky rokov. Preto sme sa ich rozhodli vďaka efektívnemu hospodáreniu z minulého roka zrekonštruovať. Verím, že počasie nám bude priať a termíny, ku ktorým sa zhotoviteľ zaviazal sa podarí dodržať. Žiadam aj obyvateľov, aby boli trpezliví. Je potrebné sledovať prenosné dopravné značenie, čím predídeme kolíznym situáciám,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Stavebné práce sa zamerajú na kompletnú obnovu povrchov vozoviek, pokládku nového asfaltu, výmenu obrubníkov a opravu chodníkov. V častiach, kde je poškodená dažďová kanalizácia dôjde k náprave tak, aby sa zabezpečilo funkčné odvodnenie komunikácie.  V rámci autobusových zastávok sa počíta s  realizáciou betónových konštrukcií, ktoré sa v prípade ťažkých kĺbových autobusov a trolejbusov osvedčili.

V samospráve platia určité rozpočtové pravidlá. Sú žiaľ také, že záverečný účet mesta sa schvaľuje v apríli-máji, a až potom je možné vyčleniť väčší objem finančných prostriedkov. Verejné obstarávanie je tak isto zložitý proces a trvá tri-štyri mesiace. Preto sa realizácia viacerých  investičných akcií začína na jeseň. V prípade priaznivého počasia sú do konca roka aj ukončené alebo sa presúvajú do toho nasledujúceho,“ dopĺňa prednosta MsÚ Martin Adamec.

Verejným obstarávaním sa podarilo samospráve ušetriť približne 600 000 eur. Tie by mali byť v budúcom roku použité aj na opravy poškodených dilatácií mosta vedúceho ponad Zvolenskú cestu. K harmonogramu stavebných prác sa vyjadril generálny riaditeľ Cesty SK Igor Múdry:

Všetko závisí od počasia, no kapacitne sme pripravení. Nebolo by rozumné rozkopať viacero úsekov naraz a potom ich nechať otvorené počas zimy. Budeme preto postupovať po kratších častiach, aby sme vedeli úseky, ktoré rozbijeme a odokryjeme v priaznivých poveternostných podmienkach aj dokončiť.“

Súvislá obnova povrchov v číslach

Zvolenská cesta:

  • celková dĺžka opravy MK je 1,483 km
  • asfalt na ploche 14 tis. metrov štvorcových
  • 370 metrov štvorcových betónových autobusových zastávok
  • takmer 2 700 metrov štvorcových opravených chodníkov

Poľná ulica:

  • asfalt na ploche 13,5 tis. metrov štvorcových
  • takmer 500 metrov štvorcových betónových autobusových zastávok
  • 2 800 metrov štvorcových opravených chodníkov
13okt

Investičné akcie sme rozbehli naplno

Autor adminAktuality

Banská Bystrica, 13. október 2017 – Ešte v roku 2015 absentovali na mestskom úrade akékoľvek dokumenty potrebné k realizácii  investičných projektov,  čerpaniu eurofondov a štátnych dotácií. Mesto v žiadostiach o nenávratné finančné príspevky a  dotácie stagnovalo, investičné akcie sa objavovali skôr sporadicky, ako pravidelne. Reštart a strategické rozhodnutia prišli až s nástupom nového vedenia. O tom, že zmeny v organizačnej štruktúre, vytvorenie Odboru rozvojových aktivít mesta a rozšírenie tímu odborníkov na prípravu a riadenie projektov bol správny krok, svedčí mnoho ukončených akcií, desiatky rozpracovaných projektových zámerov i ďalšie plánované aktivity. Vďaka kvalitnej príprave projektov od roku 2015 sa dnes v Banskej Bystrici buduje a rekonštruuje naplno.

Mesto získalo z eurofondov už 5 020 000 eur

Odbor rozvojových aktivít mesta tvorí tím šestnástich zamestnancov. Skladá sa z Oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov a Oddelenia verejného obstarávania a nákupu. „Výsledkom dobre odvedenej práce a efektívneho riadenia je fakt, že v žiadostiach o mimorozpočtové zdroje sme úspešní. Vďaka tomu obnovujeme materské školy, začali sme podnikať reálne kroky k budovaniu parkovísk, odstraňujeme nelegálne skládky, venujeme sa obnove športovísk. Zároveň pracujeme na ďalších projektových zámeroch a už dnes sa črtá, že z balíka dvadsiatich piatich podaných žiadostí nám budú schválené ďalšie,“ objasňuje prednosta banskobystrického Mestského úradu Martin Adamec.

Rok materských škôl bude aj ten nasledujúci

Treba pripomenúť, že za dva roky investovala samospráva do materských škôl z vlastných zdrojov takmer 1 000 000 eur. V závere minulého roka zároveň uspela v troch projektoch za 2 760 000 eur, vďaka čomu sa rekonštruujú materské školy Tatranská, Na Lúčkach a pripravuje sa Radvanská 28. Do obnovy ich vnútorných priestorov investuje mesto 300 000 eur.Aktuálne nám boli schválené aj štyri projekty na rozšírenie kapacít škôlok v hodnote 1 460 000 eur. Čiastkou 260 000 eur z tohto balíka bude prefinancovaná už dnes fungujúca MŠ Jána Bakossa a  na jar 2018 chceme  začať práce na materských školách Radvanská 1, Strážovská a Karpatská,“ hovorí Adamec. Okrem toho sa čaká na schválenie ďalších štyroch žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 1 600 000 eur. V prípade úspešnosti by sa MŠ Strážovská a MŠ Karpatská okrem nových tried dočkali aj komplexnej obnovy. Rozšírenie kapacity a energetické opatrenia by mohli byť realitou aj v MŠ 9. Mája. Finančná spoluúčasť mesta na týchto projektoch predstavuje 265 000 eur.

Zo štátnych dotácií takmer 540 000 eur na investičné projekty

Vlani pribudla na MŠ Družby nová trieda financovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v objeme 44 000 eur. Ďalšia obnova škôlky sa realizuje v týchto dňoch vďaka financiám z mestského rozpočtu vo výške 200 000 eur. Stavebné práce v súčasnosti finišujú aj na jediných mestských detských jasliach s 55-ročnou históriou. Výmena okien a zateplenie budovy sú financované z dotácie Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia vo výške 136 000 eur. Spolufinancovanie mesta predstavuje ďalších 100 000 eur. Pozornosť sa upriamuje aj na základné školy. Na skvalitnenie  technického vybavenia odborných učební je podaných 11 žiadostí o NFP v hodnote viac ako 1 800 000 eur. Tie  sú v súčasnosti v proces  odborného hodnotenia.

Doprave sa venujeme komplexne

Pozitívnou správou je schválenie žiadosti o NFP vo výške cca 800 000 eur na vytvorenie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility.  Riešiť bude alternatívne ekologické formy dopravy na presun  obyvateľov do práce, za kultúrou či športom, s minimálnym využitím individuálnej prepravy. „Aj vďaka nemu budeme môcť plánovať priepustnosť ciest či statickú dopravu, v ktorej nezaháľame už dnes. Dôkazom je parkovisko na Rudohorskej ulici financované z vládnej dotácie 100 000 eur a mestského rozpočtu vo výške 200 000 eur. Odbor rozvojových aktivít mesta zároveň pracuje na projektovej príprave ďalších parkovacích miest na Tatranskej ulici,“ približuje prednosta MsÚ. V budúcom roku sú plánované investičné akcie na Povstaleckej ulici v Podlaviciach a vybudovanie 156 parkovacích miest na Tulskej a Moskovskej ulici na Fončorde. Projekty sú v súčasnosti v územnom konaní. Na jar 2018 by sa mohlo začať aj s realizáciou Podlavickej cyklotrasy. Momentálne prebieha proces hodnotenia žiadosti o NFP vo výške 800 000 eur. Mesto vyčlenilo na dopravnú infraštruktúru významnú sumu aj z prebytku rozpočtu (2 300 000 eur). Vďaka tomu sa už v týchto dňoch začína s obnovou dlhodobo zanedbanej Zvolenskej cesty a Poľnej ulice. „Keďže sa nám verejným  obstarávaním podarilo ušetriť viac ako 700 000 eur, celková investícia  predstavuje približne 1 600 000 eur, “ dopĺňa.

Čistota, bezpečnosť a športoviská

Európske mesto športu nežije len športovými podujatiami, ale aj obnovou a budovaním športovej infraštruktúry. Príkladom je korčuliarska dráha financovaná z rozpočtu mesta vo výške 175 000 eur a dotácie vlády 100 000 eur. V  základných školách sa  obnovujú športové areály a budujú multifunkčné ihriská (ZŠ Radvanská 1 – dotácia 40 000 eur). Stavebnými úpravami prešli aj vonkajšie športoviská pri ZŠ Ďumbierska a ZŠ Sitnianska. V súčasnosti sa rekonštruuje ihrisko pri ZŠ SSV a ZŠ Trieda SNP a pripravuje sa výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ Spojová. Investície predstavujú z mestského rozpočtu zhruba 250 000 eur. Aj doplnenie kamerového systému vo vybraných mestských častiach (dotácia vlády 10 000 eur) a odstránenie stoviek ton odpadu v posledných dvoch rokoch (dotácie v sume 110 000 eur) patrilo medzi zrealizované investičné akcie Odboru rozvojových aktivít mesta.

Banskobystričania sa môžu tešiť na ďalšie projekty

Už dnes pracujeme na príprave technickej dokumentácie potrebnej k rekonštrukcii autobusových zastávok či vytvorenia športových vnútroblokov na vybraných sídliskách. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na projektanta, ktorý bude riešiť obnovu mestského parku a v budúcom roku počítame aj s rekonštrukciou mosta v miestnej časti Iliaš, na ktorý sme vyčlenili viac ako 1 600 000 eur,“ dodáva Martin Adamec.

25sep

Usporiadanie parkovania v spodnej časti Tatranskej ulice

Autor adminAktuality

Banská Bystrica, 25. september 2017 – Po vybudovaní parkoviska na Rudohorskej ulici v Sásovej zrealizuje mesto do konca septembra v rámci parkovacej politiky ďalšiu z plánovaných aktivít. Zmenou organizácie dopravy v spodnej časti Tatranskej ulice, v smere od križovatky pod Bánošom popri čerpacej stanici, po križovatku so Starohorskou ulicou, vzniknú  nové parkovacie miesta.

Samospráva intenzívne rieši statickú dopravu na sídliskách nielen z dlhodobého hľadiska, ale súčasne hľadá možnosti ako v krátkom čase znížiť deficit parkovacích miest. Zmena organizácie dopravy nastane v najbližších dňoch aj na začiatku Tatranskej ulice.

V tejto časti Sásovej doposiaľ parkovali vodiči svoje motorové vozidlá popri ceste neorganizovane, čím sa ich zmestilo menej. Zmeny sa budú týkať usporiadania jazdných pruhov, doplnenia odbočovacích pruhov i  vodorovného dopravného značenia. Keďže nám to šírka cesty povoľuje, plánujeme vyznačiť parkovacie čiary pre kolmé a šikmé státie v zmysle platných technických noriem. Vznikne nám tak 76 legálnych parkovacích miest, z čoho bude minimálne 25 nových,“ hovorí primátor Ján Nosko. Práce zároveň počítajú s vyznačením zastávok mestskej hromadnej dopravy vodorovným dopravným značením.

Žiadame vodičov, aby v čase realizácie prác rešpektovali a dodržiavali dočasné dopravné značenie. Zároveň ich prosíme, aby  neparkovali svoje automobily na miestach, ktoré budú slúžiť na prejazd Tatranskou ulicou počas vyznačovania jazdných pruhov a parkovacích miest,“ dopĺňa vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ Renáta Hláčiková.

O tom, že vedenie mesta i mestskí poslanci chcú problémy s parkovaním riešiť, svedčí aj odkúpenie kotolne na Tatranskej ulici. Aj táto lokalita by mohla v budúcnosti slúžiť na parkovanie. Zároveň samospráva plánuje vypracovať projektovú dokumentáciu na parkovisko pri Saleziánoch v Sásovej.

19sep

Zabudnite na strašiaka – máme novú autobusku

Autor adminAktuality

Na najväčšieho mestského strašiaka, ktorý špatil Banskú Bystricu, môžu Banskobystričania po viac ako tridsiatich troch rokoch zabudnúť. Starú autobusovú stanicu nahradila najmodernejšia vstupná brána do mesta – Terminal Shopping Center, ktorá ponúka špičkové vybavenie, vysoký komfort a ľahkú orientáciu. Prvých cestujúcich privíta už vo štvrtok, 21. septembra 2017 o 5.25 hod. ráno.

08sep

Nové parkovisko v Sásovej je v prevádzke

Autor adminAktuality

Banská Bystrica, 7. september 2017 – Investícia po verejnom obstarávaní predstavuje sumu 300 000 eur s DPH, z toho čiastka 100 000 eur je vládna dotácia, ktorú mesto Banská Bystrica získalo ešte v roku 2015. V auguste 2017 bol podpísaný dodatok, ktorým sa cena stavebných prác navýšila približne o 6 000 eur. Pred začatím výstavby ich nebolo možné predvídať a ich potreba sa prejavila až počas realizácie.

V Sásovej je najväčší problém so statickou dopravou, preto ma teší, že dnes môžeme obyvateľom odovzdať do užívania nové parkovisko. Parkovacia plocha je verejná, bezplatná a bez rezervačiek. Som presvedčený, že 116-timi parkovacími miestami sme naplnili  aj požiadavky, ktoré Sásovčania žiadali v petícii. Verejné parkovisko na Rudohorskej ulici je štartom realizácie našich ďalších plánov v oblasti parkovacej politiky vo všetkých mestských častiach,“ povedal Ján Nosko.

 

06sep

Obnovujeme športoviská pri základných školách

Autor adminAktuality

Banská Bystrica, 6. september 2017 – Po vybudovaní multifunkčných ihrísk či obnove telocviční vo viacerých základných školách pokračuje samospráva v realizácii ďalších projektov. V záujme Banskej Bystrice – Európskeho mesta športu 2017 je postupne  revitalizovať všetky športoviská, ktoré počas dňa vytvoria žiakom a pedagógom kvalitné podmienky na vykonávanie telovýchovných a pohybových aktivít. Zároveň majú byť v poobedňajších hodinách sprístupnené verejnosti, mládeži či rodinám s deťmi. 

Počas letných prázdnin prešlo stavebnými úpravami niekoľko školských areálov. Pri  ZŠ Ďumbierska sa vďaka financiám vo výške 32 400 eur upravilo okolie multifunkčného ihriska položením zámkovej dlažby, vybudovaním prístupového chodníka i schodov, pribudla prenosná futbalová brána či striedačka. Aj doasfaltovanie existujúceho športoviska za budovou ZŠ Sitnianska rozšíri ponuku športových aktivít a možností zahrať si hádzanú, volejbal i basketbal. Celková investícia 20 400 eur počíta aj s dodávkou lavičiek a hádzanárskych bránok.

V mestskom rozpočte sme na  účely revitalizácie športovísk v areáloch škôl vyčlenili 200 000 eur. K ďalším projektom, ktoré plánujeme realizovať do konca roka pribudne multifunkčné ihrisko pri Základnej škole Slobodného slovenského vysielača a ZŠ Spojová. Na ihrisku Základnej školy SNP 20 pripravujeme výmenu trávnatej plochy. Som presvedčený,  že týmito aktivitami zlepšíme vyučovací proces a čoraz viac detí bude športovať aj mimo vyučovania,“ hovorí prednosta MsÚ Martin Adamec.

Moderným multifunkčným areálom s futbalovým, hádzanárskym, volejbalovým ihriskom a doskočiskom sa už dva roky môže chváliť ZŠ Moskovská. Slúži žiakom základnej školy v čase vyučovania i mimo neho. Z dlhodobého hľadiska počíta mesto s dobudovaním komplexného športového areálu pri ZŠ Radvanská, ktoré bolo kvôli finančnej náročnosti rozdelené do niekoľkých etáp. Tou prvou bolo vytvorenie už existujúceho multifunkčného ihriska určeného na futbal, volejbal, nohejbal i tenis. V rámci druhej sa v budúcnosti počíta s vytvorením atletického oválu.

Multifunkčné ihriská sú určené pre všetkých obyvateľov aj mimo vyučovania v poobedňajších hodinách. V prípade, že má niekto chuť zašportovať si alebo prenajať ihrisko v rámci svojho organizovaného turnaja,  je potrebné kontaktovať vedenie príslušnej školy. O údržbu a prevádzkovanie športovísk v areáloch základných škôl majú povinnosť starať sa riaditelia týchto škôl, resp. ich poverení zamestnanci. V prípade potreby im vieme vyjsť v ústrety a poskytnúť súčinnosť kedykoľvek o to požiadajú,“ objasňuje prednosta.

Výraznou rekonštrukciou prechádza v týchto dňoch aj telocvičňa v bývalej Základnej škole na Magurskej ulici, ktorá je v správe Záhradníckych a rekreačných služieb. Investícia z mestského rozpočtu vo výške 200 000 eur skvalitní priestor spĺňajúci parametre pre volejbal, basketbal, florbal i futbal.

Po výmene okien a elektriny sa v súčasnosti zameriavame na odstránenie starej podlahy a vyčistenie celej plochy. Následne sa začne s kladením nových roštov a finálneho povrchu. Ide o kvalitnú certifikovanú podlahu, ktorú uznávajú basketbalové, volejbalové, florbalové či futbalové zväzy. Počas zimy tu budú  môcť trénovať najmä športové kluby, naša futbalová mládež, ale aj verejnosť. Do budúcna plánujeme vybudovať menšiu tribúnu, obnoviť pre športovcov zázemie a šatne,“ dopĺňa Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u.

06sep

Pozývam Vás na 360. Radvanský jarmok

Autor adminAktuality, Video
04sep

Otvorili sme novú MŠ Bakossova 5

Autor adminAktuality

Banská Bystrica, 4. september 2017 – Materská škola vybudovaná v priestoroch Základnej školy Bakossova 5 privítala na začiatku školského roka štyridsaťštyri detí. Dve priestranné triedy, spálne, jedáleň, šatne i upravené vonkajšie priestory, ponúkajú malým škôlkarom kvalitné prostredie na hranie a výchovno-vzdelávacie aktivity. Poslanci  na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 15. septembra 2017 schválili VZN a zriaďovaciu listinu, čím oficiálne potvrdili vznik novej banskobystrickej škôlky.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  zaradilo Materskú školu Bakossova 5  do siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1. septembra 2017. Čulý stavebný ruch v budove základnej školy trval od marca  do mája tohto roka. Novovzniknuté priestory boli následne riadne skolaudované.

Teší ma, že v žiadostiach o nenávratné finančné prostriedky sme úspešní a darí sa nám škôlky nielen rekonštruovať, ale aj rozširovať ich kapacity. Som rád, že po záchrane Základnej školy Jána Bakossa v minulosti, sa nám podarilo nájsť jej ďalšie uplatnenie. Škôlka má niekoľko predností – nachádza sa v blízkosti centra, je bezbariérová a ponúkne možnosti špeciálneho stravovania pre škôlkarov trpiacich rôznymi chorobami. Okrem toho budú môcť malí predškoláci plynule pokračovať v plnení školskej dochádzky v základnej škole,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Do obnovených miestností pribudli detské postieľky, stoličky, stoly, skrinky na výtvarné pomôcky i hudobné nástroje, knihovnička, šatňové skrinky s lavičkami, ale aj detská kuchynka. Na projekt samospráva vynaloží prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu zameraného na rozširovanie kapacít materských škôl a financie z mestského rozpočtu, dokopy v objeme 275 000 eur. Cieľom vedenia mesta  je poskytnúť rodičom možnosť umiestniť každého škôlkara prioritne do štátnej materskej školy.

V rámci prebiehajúcej rekonštrukcie v Materskej škole na Lúčkach predpokladáme od októbra vznik ďalšej triedy pre 20 detí. Keď sa nám podarí dokončiť a zrealizovať všetky plánované projekty, budúci rok by sme mali mať umiestnené všetky deti, ktoré o to požiadajú a budú spĺňať vek na vstup do školského zariadenia,“ dopĺňa vedúca Školského úradu MsÚ Zuzana Gajdošová.

Čulý stavebný ruch je viditeľný aj na MŠ Tatranská. V prípade obnovy Materskej školy Radvanská 28 urobilo mesto v rámci verejného obstarávania všetky potrebné kroky. Vysúťažený dodávateľ stavebných prác však odmietol podpísať zmluvu, preto samospráva oslovila druhého v poradí a čaká na jeho stanovisko. V rámci IROP-u  mesto zároveň podalo ďalšie projekty zamerané na znižovanie spotreby energie pri prevádzke verejných budov (MŠ Karpatská, MŠ Strážovská)  i rozširovanie kapacít škôlok (MŠ Karpatská, MŠ Strážovská, MŠ Radvanská 1).

 

 Previous  All works Next